Preskočiť na obsah

Okrúhle stoly k pripravovanej výzve „Miestne občianske a preventívne služby“

Úrad vlády SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko v rámci programového obdobia 2021-2027 pripravuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Miestne občianske a preventívne služby“ (ďalej len MOaPS“). Pripravovaná výzva nadväzuje na efektívne programy miestnych občianskych poriadkových služieb (ďalej len „MOPS“) v obciach s prítomnosťou MRK a úspešné výzvy v rámci prioritnej osi 5 Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014-2020.

Skúsenosti samospráv s realizáciou predošlých výziev MOPS v programovom období 2014-2020 sú pre nás pri príprave novej výzvy veľmi dôležité, preto sme sa rozhodli pozvať ich zástupcov na participatívne stretnutia – diskusie v rámci tzv. okrúhleho stola. Prvé zo stretnutí sa uskutočnilo 1. 6. 2023 a zúčastnilo sa ho viacero zástupcov samosprávy, štátnej správy a zástupcov združení.

Projekt MOaPS je pokračovaním úspešných projektov z minulého programového obdobia a jeho hlavným cieľom je:

  • realizácia a podpora preventívnych aktivít v obci venovaných zvýšeniu občianskej zodpovednosti a zlepšeniu spolunažívania obyvateľov obce
  • podpora vzdelávania a zamestnanosti v obciach s prítomnosťou MRK s predpokladom dlhodobého uplatnenia MRK na trhu práce

Projekt MOaPS prichádza s inovatívnymi prvkami, ktorými budú:

  • zameranie viac na preventívne aktivity
  • poskytnutie vzdelávania členom hliadok MOaPS

Ak pôjde všetko podľa plánu výzvu plánujeme vyhlásiť koncom júna 2023. Oprávnenými žiadateľmi budú všetky obce a mestá z Atlasu rómskych komunít 2019 (bez ohľadu na skutočnosť, či boli zapojené do projektu MOPS v minulosti), oprávneným územím bude celá Slovenská republika.

Ďalšie online stretnutie sa uskutoční dňa 06. 06. 2023 o 9,30 hod.  V prípade ak máte záujem zúčastniť sa online stretnutia, kontaktujte nás na adrese sep@vlada.gov.sk a následne vám bude zaslaný link na na pripojenie.