Preskočiť na obsah

Aktuálne informácie

Oznámenia pre zapojených užívateľov

Zmena termínu realizácie projektu - NP COVID MRK (január/marec 2022)

Na základe akceptácie žiadosti o povolenie vykonania zmeny národného projektu „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ (ITMS2014+: 312051ARB1) zo strany Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje, Prioritná os 5 a 6 došlo k predĺženiu realizácie hlavnej aktivity Projektu, a to nasledovne:

S vyššie uvedenou zmenou teda súvisí aj zmena týkajúca sa ukončenia výkonu činností pracovnej pozície terénny asistent COVID, ktorá bude trvať do 31. januára 2022. Predmetná zmena bola oznámená všetkým zapojeným užívateľom.


Informácia o zmene termínu realizácie hlavnej aktivity projektu a účinnosti zmlúv o spolupráci - do 15.10.2021

Na základe schválenia žiadosti o zmenu Projektu zo strany Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje, Prioritná os 5 a 6, došlo k zmene termínu ukončenia realizácie hlavnej aktivity projektu, a to zo 17.5.2021 na 15.10.2021. 

Nový termín ukončenia realizácie hlavnej aktivity Projektu je 15.10.2021, pričom do tohto termínu sú platné a účinné aj zmluvy o spolupráci uzavreté v rámci národného projektu „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ ITMS2014+: 312051ARB1. Zapojení užívatelia boli o tejto zmene informovaní. 


Informácia o termíne ukončenia hlavnej aktivity projektu - do 17.5.2021

V rámci realizácie Národného projektu „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ ITMS2014+: 312051ARB1 (ďalej len „projekt“) došlo na základe akceptácie menej významnej zmeny Projektu zo strany Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje, Prioritná os 5 a 6 k zmene termínu ukončenia realizácie hlavnej aktivity projektu, a to z 31.03.2021 na 17.05.2021. Nový termín ukončenia realizácie hlavnej aktivity Projektu je 17.05.2021. V súlade s čl. 3 zmluvy o spolupráci, sú zmluvy o spolupráci zapojených užívateľov uzavreté v rámci Projektu platné a účinné do tohto termínu (t. j. do 17.05.2021). Táto skutočnosť bola zapojeným užívateľom oznámená v decembri 2020.

Novinky v projekte

26.05.2021: Dokumenty pre užívateľov Bola zverejnená 2. aktualizácia Sprievodcu pre zapojených užívateľov (PDF, 1 MB) a 4. aktualizácia Prílohy č.2 Sprievodcu: Postup pri obsadzovaní pracovnej pozície TA COVID (PDF, 658 kB). Obe aktualizované verzie sú účinné od 27.5.2021; nové verzie sú zverejnené tu.

01.04.2021: V rámci aktivít projektu sme spustili informačnú kampaň s názvom „Pridaj sa k nám, poď sa očkovať!“, ktorej cieľom je podporiť verejný záujem a celospoločenské úsilie v boji proti pandémii COVID-19, a to podnietením záujmu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít o očkovanie. Kampaň pozostáva zo série krátkych videí, v ktorých vystupujú zástupcovia rôznych profesií a zdieľajú svoju skúsenosť s očkovaním a samotným priebehom. Viac tu.  

31.03.2021: Regionálny koordinátor projektu NP COVID MRK Mirko Balog je autorom a režisérom videa, ktoré vás prevedie jednotlivými krokmi pri registrácii na očkovanie. Inštruktážne video je k dispozícii v slovenčine aj v rómčine.

24.03.2021: Pracovné príležitosti Hľadáme po dvoch regionálnych koordinátorov do miest Nitra, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves. Viac tu.

03.03.2021: Materiály na stiahnutie Pripravili sme stručný prehľad toho, čo treba dodržiavať od 3. marca 2021, nájdete tu (PDF, 5 MB). 

06.02.2021: Materiály na stiahnutie Zverejnili sme grafické spracovanie postupov v krízových situáciách, v časti Metodické usmernenia a postupy

03.02.2021: Pracovné príležitosti Zverejnili sme výberové konania na 4 pracovné pozície. Viac tu.

21.01.2021: Materiály na stiahnutie K dispozícii je nové číslo newslettra o celoplošnom skríningovom testovaní a zmenách od 27. januára 2021: COVID-19 v kocke: Newsletter č.3 (PDF, 2 MB)

21.01.2021: Dokumenty pre užívateľov Bola zverejnená 3. aktualizovaná verzia Postupu pri obsadzovaní pracovnej pozície „Terénny asistent COVID“ (Príloha č.2 Sprievodcu pre užívateľov zapojených do národného projektu); nová verzia s prílohami je na tejto stránke.