Preskočiť na obsah

Odbor implementácie projektov

 1. zabezpečuje úlohy splnomocnenca pri príprave a implementácii programov financovaných z prostriedkov Európskych spoločenstiev a Európskej únie poskytnutých Slovenskej republike, zameraných na inklúziu Rómov na dosahovanie cieľov Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030, a cieľov verejných politík vyplývajúcich z nelegislatívnych právnych aktov a z legislatívnych právnych aktov Európskej únie.
 2. prostredníctvom vybraných opatrení zabezpečuje činnosti súvisiace s napĺňaním cieľov prioritnej osi 5 – Integrácia marginalizovaných rómskych komunít operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014 – 2020,
 3. v súlade s príslušnými nariadeniami Európskej únie, delegovanými aktmi, implementačnými aktmi, usmerneniami centrálneho koordinačného orgánu a Ministerstva financií Slovenskej republiky ako certifikačného orgánu a orgánu auditu, sekcie európskych programov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje, plní úlohy prijímateľa podľa osobitného predpisu,
 4. plní úlohy konečného prijímateľa podľa osobitného predpisu,
 5. v postavení prijímateľa zabezpečuje podľa osobitného predpisu plnenie úloh v systéme právnych vzťahov medzi partnermi, užívateľmi, cieľovou skupinou a poskytovateľom,
 6. zabezpečuje riadenie a koordináciu implementácie jednotlivých národných projektov, v ktorých plní úlohy prijímateľa,
 7. zabezpečuje plnenie úloh spojených s implementáciou národných projektov a následných činností horizontálnej priority marginalizované rómske komunity v programovom období 2007-2014,
 8. v spolupráci so sekciou európskych programov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľským orgánom, a so sekciou európskych programov úradu, zabezpečuje priebežné hodnotenie a spoluprácu pri záverečnom hodnotení programov zameraných na integráciu marginalizovaných rómskych komunít,
 9. v rámci plnenia úloh v písmenách a) až h), zabezpečuje školenia, semináre, konferencie, informovanosť a komunikáciu, pri plnení úloh podľa písmena a) až i), spolupracuje so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy a mimovládnymi organizáciami,
 10. prostredníctvom vybraných opatrení zabezpečuje činnosti na úseku začleňovania a inklúzie Rómov v rámci viacročného finančného rámca 2021 - 2027, v rozsahu špecifického cieľa 4.1.3 „Podpora sociálno-ekonomického začlenenia marginalizovaných komunít, domácností s nízkym príjmom a znevýhodnených skupín vrátane osôb s osobitnými potrebami prostredníctvom integrovaných akcií vrátane bývania a sociálnych služieb“,12) v tomto rozsahu môže plniť úlohy vyplývajúce zo systému riadenia a zo systému finančného riadenia, ako aj plniť úlohy prijímateľa,
 11. pri plnení úloh podľa písmena a) až k), osobitne pri zabezpečení úloh splnomocnenca vyplývajúcich zo štatútu splnomocnenca, spolupracuje s útvarmi úradu vlády, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Odbor implementácie projektov je organizačný útvar úradu, ktorý  implementuje v postavení prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít  6 národných  projektov, ktoré sú zamerané na podporu sociálneho začlenenia Rómov v oblastiach definovaných v cieľoch jednotlivých národných projektov, prípadne reagujú na potrebu zvýšeného zamerania sa na výsledky a monitorovanie pokroku v plnení cieľov smerujúcich  k podpore sociálneho začleňovania Rómov:

1/  Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. (NP TSP a TP II.) (11/2019 – 08/2023). V rámci svojich aktivít poskytuje podporu prostredníctvom  terénnej  sociálnej  práce  a terénnej práce  zameranej na sociálne vylúčených obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), ktorej realizácia je nevyhnutná pre úspešnosť akýchkoľvek ďalších intervencií zameraných na rozvoj týchto komunít.  Špecifickým cieľom národného projektu vo väzbe na ciele OP ĽZ, PO 5 je  zvyšovanie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.  Profesionalizácia sociálnej práce v MRK zabezpečuje  poskytovanie čo najkvalitnejších a najefektívnejších služieb klientom v záujme prevencie sociálneho vylúčenia alebo jeho prehlbovania, čím prispieva k zvýšeniu rovnosti príležitostí v rôznych  oblastiach (zamestnanosť, vzdelávanie, prístup k právam a službám atď.).

2/ Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza (NP KS MRK) (realizácia  11/2019 – 08/2023), ktorý okrem sociálnej služby v komunitných centrách podporuje aj nízkoprahové denné centrá a nízkoprahové sociálne služby pre deti a rodinu. Hlavným cieľom NP KS MRK je podpora rozvoja poskytovateľov troch sociálnych služieb krízovej intervencie, ktorí budú poskytovať dostupné, štandardizované odborné činnosti, ďalšie činnosti a aktivity realizované v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácii s dôrazom na marginalizované rómske komunity (ďalej len „MRK“)  ohrozených sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou schopnosťou  spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.

3/ Národný projekt Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (realizácia 10/2016 – 08/2023)

Národný projekt sa významne dotýka spoločenského problému, ktorým je neusporiadaný stav pozemkov v rómskych osídleniach, čoho dôsledkom je nízky hygienický štandard bývania, chudoba a priestorové a sociálne vylúčenie  obyvateľov týchto osídlení.  Aktivity  národného projektu sa zameriavajú, na podrobné zistenie skutkového a právneho stavu pozemkov v rómskych osídleniach, poskytnutie odbornej pomoci obciam pri vytvorení podmienok pre proces vysporiadania pozemkov, podporu procesu vysporiadania prostredníctvom informačných, osvetových a mediačných činností, ktoré vedú k pozitívnym prehodnoteniam postojov obyvateľov rómskych obydlí, majiteľov pozemkov pod rómskymi obydliami, väčšinového obyvateľstva obcí a ostatných dotknutých strán k problematike potreby vysporiadania pozemkov v rómskych osídleniach.

4/ Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. (NP PRIM) (1/2017 – 12/2020).

Hlavným cieľom je vytváraním inkluzívneho prostredia v materskej škole (ďalej len „MŠ“) a prostredníctvom práce s rodinou zvýšiť počet detí z marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, ktoré navštevujú MŠ.  Vyšším počtom detí z MRK navštevujúcich MŠ sa v dlhodobej perspektíve podporí  zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít, , ich školská úspešnosť vo vyšších stupňoch vzdelávania a prístup na trh práce.

Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. (NP PRIM II.) (11/2020 – 10/2023).

NP PRIM II.  zvyšuje pripravenosť aktérov na povinné predprimárne vzdelávanie a stabilizáciu pomáhajúcich profesií v systéme školstva, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v predchádzaní vylúčenosti detí z MRK z výchovy a vzdelávania v MŠ, aj s ohľadom na krízové situácie (ako je prerušenie vyučovania počas pandémie COVID-19).

Cieľom NP PRIM II. je vytváraním inkluzívneho prostredia v MŠ a podpornými opatreniami zameranými na zlepšenie spolupráce s rodinou zvýšiť počet detí z MRK, ktoré absolvujú predprimárne vzdelávanie, prostredníctvom hlavnej aktivity: Systematická podpora účasti detí z prostredia MRK na predprimárnom vzdelávaní.

5/ Národný projekt Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na  marginalizované rómske komunity  (NP MaH) (10/2016-08/2023) svojimi aktivitami prispieva k podpore komplexného systému monitorovania, hodnotenia a zberu dát o socioekonomických podmienkach života rómskej populácie, predovšetkým MRK. Zameranie projektu reaguje na potrebu zvýšeného zacielenia sa na výsledky a monitorovanie pokroku v plnení cieľov smerujúcich  k podpore sociálneho začleňovania Rómov.  Implementácia  projektu prebieha v mesiacoch január 2016 – november 2022.

6/ Národný projekt Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (NP COVID MRK) – (08/2020 – 02/2021) je operatívnou reakciou a návrhom na riešenie mimoriadnych situácií, ktoré vznikajú ad-hoc v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. NP COVID MRK bude pôsobiť cielene a to posilnením ľudských zdrojov prostredníctvom terénnych asistentov COVID v 354 obciach uvedených v Atlase rómskych komunít, ktoré nie sú podporované asistenciou tzv. pomáhajúcich profesií a realizáciou národných projektov operačného programu Ľudské zdroje prioritnej osi 4 a 5. (TSP, KC, MOPS) a v kritických situáciách spojených so zabezpečením mimoriadnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19, alebo iných pandemických ochorení a podporne aj v obciach pokrytých pôsobením tzv. pomáhajúcich profesií. Prostredníctvom realizácie NP COVID MRK bude pre obce zabezpečená cielená, komplexná a ucelená metodická podpora a poskytovanie podporných intervencií v podobe odbornej a expertnej pomoci zo strany žiadateľa prostredníctvom krízových poradných tímov, zložených z expertov v daných oblastiach. Krízové tímy budú podporne pôsobiť v kritických situáciách spojených so zabezpečením mimoriadnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19, s dôrazom na nevyhnutné zabezpečovanie potrieb MRK v týchto štyroch oblastiach: 1)Potraviny, strava a voda 2) Hygiena a sanitácia 3) Zdravie a karanténa 4) Komunikácia, mediácia a podpora.

Okrem toho OIP vykonáva aj Následné činnosti koordinátora Horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity (HP MRK) po 31. 12. 2015

Úrad splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity bol v programovom období 2007-2013 (od 1.1.2007 do 31.12.2015) koordinátorom HP MRK. Následné činnosti koordinátora HP MRK po 1. januári 2016 vychádzajú zo Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, v aktuálnej verzii, ktorý vychádza z nariadení EK pre štrukturálne fondy a Kohézny fond, ako aj z nariadení EK pre ukončenie programového obdobia 2007 – 2013. Viac informácii na webovej stránke úradu: https://www.minv.sk/?nasledne-cinnosti-po-roku-2015


[1] Napríklad zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.