Preskočiť na obsah

20. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie

„Už 20 rokov sme súčasťou Európskeho spoločenstva, ktoré nepochybne prináša svojim obyvateľom prosperitu, rast životnej úrovne a množstvo výhod, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život. Je potrebné neustále si pripomínať hlavnú myšlienku vzniku Európskej únie, ktorá po dvoch veľkých vojnách priniesla Európe mier, bezpečnosť a stabilitu. Z pohľadu nášho úradu je veľmi dôležitý princíp solidarity, vďaka ktorému môže aj naša krajina pomáhať svojim obyvateľom. Zakladajúce štáty Európskej únie si veľmi dobre uvedomovali, že stabilita celej Európy je závislá od stability každého jedného člena. Toto je potrebné zdôrazniť – v akých podmienkach žijú tí najslabší, najzraniteľnejší z nás – tak to vytvára obraz celej našej spoločnosti. Potrebujeme Rómom zabezpečiť základné štandardy bývania a vzdelania a prospech z toho budeme mať všetci.“ hovorí splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Mgr. Alexander Daško.

Znižovanie regionálnych rozdielov vďaka európskym finančným nástrojom

Vstupom Slovenska do Európskej únie v roku 2004 sme prvý krát získali možnosť využiť finančné nástroje EÚ na znižovanie regionálnych rozdielov, zvyšovanie kvality života našich obyvateľov a podporu ekonomického rastu.

„Pomoc Európskej únie považujem za kľúčovú pre zlepšenie životných podmienok Rómov na Slovensku. Na úrade  pripravujeme a postupne vyhlasujeme výzvy Programu Slovensko, ktoré majú priniesť vylúčenej rómskej komunite viditeľné výsledky v riešení ich ťažkej životnej situácie.“ zdôraznil na margo 20. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Mgr. Alexander Daško.

Stručne z histórie

Projekt spoločného európskeho priestoru vznikol pôvodne 9. mája 1950. Európa sa v tomto období stále vyrovnávala s ničivými následkami druhej svetovej vojny. Francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman vystúpil s prejavom (tzv. Schumanova deklarácia), v ktorom predstavil návrhy založené na myšlienkach Jeana Monneta, francúzskeho politika a hospodárskeho poradcu. Navrhol, aby Francúzsko a Nemecká spolková republika združili svoje zdroje uhlia a ocele do jednej organizácie, do ktorej by sa mohli zapojiť aj ostatné európske krajiny. Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele podpísali 18. apríla 1951, pričom dohoda vstúpila do platnosti 23. júla 1952. Uzatvorená bola na 50 rokov, čím sa líšila od nasledujúcich integračných krokov spoločenstva, ktoré už neboli časovo obmedzené.
Členmi tohto spoločenstva sa stali Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecká spolková republika a Taliansko. Vznik Európskeho spoločenstva uhlia a ocele znamenal výrazný posun na ceste prehlbovania a zintenzívnenia spolupráce medzi krajinami kontinentu.

Samotná Európska únia v súčasnej podobe vznikla 1. novembra 1993 po tom, ako bola v najstaršom holandskom meste Maastricht 7. februára 1992 podpísaná Zmluva o EÚ.
V súčasnosti tvorí Európsku úniu 27 krajín, ktoré spolu tvoria najväčšiu obchodnú veľmoc na svete a zdieľajú spoločné hodnoty, akými sú sloboda, demokracia a solidarita.

Príprava Slovenska na vstup do EÚ sa začala oficiálne 4. októbra 1993 podpísaním dohody o pridružení SR k EÚ. V júni 2002 Európsky parlament schválil v Štrasburgu rezolúciu o rozšírení, v ktorej vyzdvihol dosiahnutý pokrok Slovenska na členstvo v EÚ a v októbri 2002 Európska komisia oficiálne odporučila prijať SR a ďalších deväť kandidátskych krajín do EÚ v roku 2004.