Preskočiť na obsah

Špecializované zisťovanie EU SILC_MRK

Výberové zisťovanie EU SILC_MRK sa realizuje v spolupráci medzi ÚSVRK a Štatistickým úradom SR v približne 1000 domácnostiach v špeciálne vybraných lokalitách na území SR. Vzorka je vybraná tak, aby bola reprezentatívna pre marginalizované rómske komunity. Zisťovanie EU SILC_MRK je počas trvania projektu realizované dvakrát (2018 a 2020), pričom podkladom pre zisťovanie sú Atlas rómskych komunít 2013 a 2019. Výber dodávateľa bol realizovaný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

EU SILC_MRK 2018

Zisťovanie realizované na jeseň 2018. Spracovanú databázu zo zisťovania, vrátane popisu premenných nájdete tu (XLSX - 6.73 MB). K súboru patria prílohy: informácie k práci s databázou (PDF - 312.21 kB)metodické pokyny pre opytovateľov (PDF - 1.46 MB)dotazníky (PDF - 2.69 MB)správa o kvalite (DOCX - 148.29 kB).

Finálnym výstupom je analytická správa zo zisťovania: Príjmy a životné podmienky v marginalizovaných rómskych komunitách: Vybrané ukazovatele zo zisťovania EU SILC MRK 2018 (PDF - 1.27 MB)

EU SILC_MRK 2020

Zisťovanie sa realizovalo koncom roka 2020. Do základnej vzorky, reprezentatívnej pre približne 288 tisíc Rómov žijúcich v osídleniach, resp. v obciach s majoritným zastúpením Rómov, čiže pre marginalizované rómske komunity, bolo zaradených viac ako 1000 domácností v 70 obciach. V spolupráci s Agentúrou Európskej Únie pre základné práva (FRA) bola táto vzorka navýšená o ďalších 250 domácností Rómov, žijúcich integrovane, čím sa zabezpečila reprezentatívnosť zisťovania aj všeobecne pre rómsku populáciu na Slovensku. Databáza umožňuje pracovať s oboma vzorkami (reprezentatívnu pre MRK a pre rómsku populáciu) podľa potreby. Popri štandardných dotazníkoch EU SILC bol po prvýkrát použitý aj modul otázok zameriavajúci sa na diskrimináciu Rómov (Modul FRA).

Kompletná databáza zo zisťovania spolu s popisom premenných je dostupná TU (XLSX - 7.20 MB). Sprístupnené sú aj Metodické pokyny pre opytovateľov (PDF - 1.90 MB) a dotazníky (PDF - 3.46 MB).

Finálnym výstupom je analytická správa zo zisťovania: Príjmy a životné podmienky v marginalizovaných rómskych komunitách: Vybrané ukazovatele zo zisťovania EU SILC_MRK 2020 (PDF - 1.62 MB)  

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte Ľudmilu Plachú  - ludmila.placha@vlada.gov.sk