Preskočiť na obsah

Stáže a pracovné ponuky

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o členstvo v paneli expertov

pre monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 (Stratégie 2030) za roky 2023 a 2024.

 CIEĽ VÝZVY

Cieľom výzvy na predkladanie žiadostí (ďalej len „výzva“) o členstvo v paneli expertov je vybrať vhodných uchádzačov/ky, ktorí/é budú v rokoch 2024 a 2025 spolupracovať pri monitorovaní a vyhodnocovaní aktivít v Stratégii 2030, a to v jednotlivých prioritných oblastiach Stratégie 2030 - vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie a boj s protirómskym rasizmom a podpora participácie.

Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 181/2021 dňa 7. apríla 2021 Stratégiu  2030. Tento rámcový dokument je záväzkom vlády Slovenskej republiky, ktorý na úrovni priorít definuje smerovanie verejných politík za účelom dosiahnutia viditeľnej zmeny v oblasti rovnosti a začleňovania Rómov.

K Stratégii 2030 boli prijaté Akčné plány na roky 2022 – 2024, ktoré vláda SR schválila uznesením č. 256/2022 zo dňa 6. apríla 2022.

Európska komisia zaväzuje členské krajiny k vytvoreniu funkčného systému monitorovania a hodnotenia národných stratégií. Systém monitorovania a hodnotenia Stratégie 2030 a jej Akčných plánov je podrobne popísaný v metodickom dokumente Hodnotenie a monitorovanie Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030. Súčasťou procesu monitorovania a hodnotenia je aj činnosť predmetného panelu expertov. 

Úlohou expertov a expertiek je raz ročne monitorovať a vyhodnotiť vplyv aktivít na pokrok v jednotlivých prioritných oblastiach Stratégie 2030 za  roky 2023 a 2024 na základe predloženého odpočtu plnenia aktivít Akčných plánov od jednotlivých ministerstiev a iných gestorov aktivít. Experti a expertky plnia kľúčovú úlohu v procese verifikácie údajov uvedených v monitorovacích správach ako i v súvislosti s formuláciou cieľov a metodológie konkrétnych dopadových hodnotení a tematických analýz, ktoré sú ďalšou súčasťou širšieho procesu hodnotenia Stratégie 2030. Panel expertov je zložený z minimálne piatich a maximálne desiatich členov tak, aby obsah každého z tematických a horizontálnych cieľov Stratégie bol garantovaný aspoň jedným členom/členkou panelu expertov.

  1.    Požiadavky na uchádzačov a uchádzačky

Odborné požiadavky

1) Prax v oblasti monitorovania a/alebo hodnotenia politík a/alebo projektov

Skúsenosť s monitorovaním a hodnotením európskych/národných/regionálnych/lokálnych politík a/alebo projektov v oblasti inklúzie rómskych komunít.

2) Expertíza v oblasti inklúzie rómskych komunít vo vybranej prioritnej oblasti Stratégie 2030, o ktorú uchádzač/ka prejavuje záujem

Uchádzači a uchádzačky by mali disponovať všeobecným prehľadom v oblasti inklúzie rómskych komunít a porozumením v tejto téme s dôrazom na vybranú prioritnú oblasť.

Expertízu je možné preukázať riešením výskumných úloh v danej oblasti, prípravou inkluzívnych opatrení alebo nástrojov, skúsenosťou s prácou s rómskymi komunitami na regionálnej/lokálnej úrovni, prípadne participáciou na príprave inkluzívnych projektov, ich realizácii a/alebo ich vyhodnocovaní v téme inklúzie rómskych komunít.

Ďalšie požiadavky na uchádzača/uchádzačku

Uchádzači budú deklarovať svoje skúsenosti vyplnením Žiadosti o zaradenie uchádzača na pozíciu experta (príloha č. 1), konkrétne poskytnutím detailného opisu požadovaných informácií v časti „Požiadavky na uchádzača/ku“.

  1. NÁLEŽITOSTI K ZARADENIU UCHÁDZAČA/KY DO VÝBERU NA POZÍCIU EXPERTA/KY

Uchádzač/ky na pozíciu experta/ky na spoluprácu v rámci monitorovania a vyhodnotenia plnenia aktivít v jednotlivých prioritných oblastiach Stratégie 2030 zašle životopis a žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu experta  (tu na stiahnutie ako príloha č. 1 (DOCX - 388.44 kB)) listinne poštou alebo elektronicky s uvedením jednej z piatich prioritných oblastí Stratégie 2030, v ktorej chce pracovať ako expert:

1. Vzdelávanie

2. Zamestnanosť

3. Bývanie

4. Zdravie

5. Boj s protirómskym rasizmom a podpora participácie

Uchádzač/ka môže v rámci predkladanej žiadosti predložiť ako prílohu aj ďalšie dokumenty podľa vlastného uváženia (napr. kópie certifikátov, zoznam publikačnej činnosti a pod.).

Životopis a žiadosť je potrebné zaslať do 28. februára 2024 elektronicky na email andrea.kubalakova@vlada.gov.sk

alebo písomne na adresu:

Úrad vlády SR

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Nám. slobody 1

813 70 Bratislava

Do predmetu mailu, alebo na obálku prosím uveďte "externí experti pre hodnotenie AP Stratégie 2030 za roky 2023 a 2024".

  1. SPÔSOB VÝBERU UCHÁDZAČOV

Uchádzačov/ky bude vyberať výberová komisia zriadená za týmto účelom v rámci ÚSVRK, ako vyhlasovateľa výzvy. Do výberového konania budú zaradení/é všetci uchádzači/ky,  ktorí/é splnia vyššie uvedené požiadavky na uchádzačov. Výberová komisia bude rozhodovať o výbere expertov na základe počtu bodov pridelených k jednotlivým kritériám. Výsledky o zaradení/nezaradení do panelu expertov budú oznámené do 10 pracovných dní od dátumu ukončenia prihlasovania.  

  1. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Uchádzači/ky, ktorí nepreukážu splnenie stanovených požiadaviek na uchádzačov/ky prostredníctvom doručenej žiadosti o zaradenie uchádzača na pozíciu experta (príloha č. 1), nebudú zaradení do výberu na expertov.

Spolupráca bude prebiehať na základe dohody o vykonaní práce a bude honorovaná. Výška honoráru sa bude pohybovať max. do 29 EUR/hod.

Výkon činnosti sa predpokladá najmä v období marec – apríl v rozsahu približne 60 hodín a podľa potreby v priebehu roka.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok prosím kontaktujte ÚSVRK na adrese andrea.kubalakova@vlada.gov.sk

Dátum vyhlásenia výzvy: 13. február 2024

Dátum uzavretia výzvy: 28. február 2024