Preskočiť na obsah

Často kladené otázky

Klinutím na otázku, zobrazíte odpoveď.

Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.

Máme počas trvania ochorenia Covid - 19 organizovať senzibilizačné a preventívne aktivity?

Navrhujeme riadiť sa odporúčaniami v rámci jednotlivých fáz pandemického semafora, ktorý prepína štatutár alebo písomne poverená osoba štatutárom.  Vykonávanie senzibilizačných a preventívnych činnosti terénnej sociálnej práce v rámci NP TSP a TP II. v súvislosti s ochorením Covid – 19 je popísaný v prílohe č. 1 Semafor Informácia k výkonu terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov v rámci národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“ počas trvania epidémie COVID-19 http://www.minv.sk/?covid-19.

Náhrada mzdy pri prekážke zo strany zamestnávateľa je oprávnený výdavok (opatrenia súvisiace s COVID-19)?

Vzhľadom na pravidlá financovania projektov z EŠIF fondov však musíme upozorniť zamestnávateľov na skutočnosť, že zatiaľ nie všetky formy riešení zo strany zamestnávateľa smerom ku zamestnancom v tomto krízovom režime, ktoré uvádza Zákonník práce, ako aj vyššie uvedené usmernenie MŠVVaŠ SR, sú aj oprávnenými z hľadiska refundácie mzdy zamestnancov zamestnávaných prostredníctvom NP TSP a TP II.  Konkrétne, v prípade, ak zamestnávateľ využije § 142 ods. 3 Zákonníka práce, ktorý upravuje tzv. iné prekážky v práci na strane zamestnávateľa, kedy zamestnancovi vznikne nárok na náhradu mzdy, prípadne poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy podľa § 141 ods. 3 Zákonníka práce, tieto výdavky nemusia byť považované za oprávnené výdavky v rámci NP TSP a TP.

Z akého dôvodu TSP/TP neboli zaradení do zoznamu sociálnych služieb, ktorým bude poskytnutá finančná odmena za prvú vlnu epidémie Covid – 19, nakoľko boli najviac vystavení riziku ohrozenia svojho zdravia a na dennej báze vykonávali  dôležité opatrenia priamo v teréne a zabezpečovali najnákladnejšie potreby pri prevencii šírenia vírusového ochorenia v lokalitách MRK?

Z nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „nariadenie“) boli vyňatí poskytovatelia sociálnych služieb, ktorý nie sú registrovanými poskytovateľmi sociálnych služieb v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. resp. akreditovaným subjektom SPODaSK alebo centrom pre deti a rodiny zriadených obcou alebo vyšším územným celkom. Predkladateľom predmetného nariadenia bol rezort Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a teda Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómskej komunity neparticipovalo na jeho tvorbe. Avšak, počas prvej vlny ochorenia COVID-19 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity poskytol užívateľom jednorazové navýšenie finančných prostriedkov na ostatné výdavky vo výške 1 000 Eur/mesiac. Ďalšie odpovede na Vaše prípadné otázky nájdete na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v časti Dotácia na „mimoriadne odmeny“ pre zamestnancov v prvej línii boja proti Covid-19, resp. priloženom linku: https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/.

Prečo podmienky projektu TSP/TP sú nastavené tak, že umožnili samosprávam rozhodovať o výške príjmu TSP/TP, čo vytvorilo priestor na nespravodlivé ohodnotenie jednotlivých TSP/TP.

Oprávnené výdavky zahŕňajú hrubú mzdu a povinné odvody platené zamestnávateľom v zmysle platnej legislatívy (Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o zdravotnom poistení“). Horný limit maximálnej oprávnenej celkovej ceny práce pre jednotlivé pracovné pozície terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov je stanovený v súlade s vyzvaním a rozhodnutím o schválení nenávratného finančného príspevku.

Po uvoľnení pracovnej pozície je potrebné obsadiť voľnú pozíciu? Do kedy?

Užívateľ je povinný obsadiť pracovné miesto TSP a TP  v lehote do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o spolupráci a zároveň užívateľ je povinný preobsadiť pracovné miesto Zamestnanca v lehote do 90 dní odo dňa uvoľnenia pracovného miesta. Nedodržanie lehoty na obsadenie, resp. preobsadenie pracovného miesta, uvedenej v predchádzajúcej vete sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

Môžu TSP a TP vykonávať aj iné činnosti mimo opisu?

Nie. Je neprípustné, aby v pracovnom čase TSP/TP vykonával inú činnosť, ktorú mu nariadi zamestnávateľ, a ktorá nie je uvedená v Sprievodcovi a netýka sa výkonu terénnej sociálnej práce a terénnej práce, financovanej z NP TSP a TP II. (napríklad výpomoc pri iných činnostiach obce, obecná administratíva, výpomoc v škole, v knižnici a podobne) a ktorá nebola vykonávaná na podnet alebo so súhlasom MV SR/ÚSVRK. Pri zistení, že sa takáto činnosť vykonáva, posúdi MV SR/ ÚSVRK výdavky za daný mesiac ako neoprávnené.

Koľko individuálnych supervíznych stretnutí sa má realizovať v priebehu kalendárneho roka pre TSP/TP?

V priebehu roka sa v rámci NP TSP a TP II. bude realizovať individuálna supervízia pre pracovníkov TSP/TP v počte 4 hodiny. V jeden deň sa uskutoční 1 hodinové individuálne supervízne stretnutie so zamestnancom TSP/TP. Pozvánku na individuálnu supervíziu, zabezpečenie miesta  a času konania je v kompetencii príslušného regionálneho koordinátora NP TSP a TP II. Vyhotovenie povinnej publicity (fotodokumentácie) a prezenčných listín zabezpečuje pozvaný supervízor. Individuálnu supervíziu je možné realizovať po dohode s príslušným regionálnym koordinátorom a supervízorom aj on-line. V pozvánke regionálny koordinátor vždy uvedie, akou formou bude individuálna supervízia prebiehať.

Je možná zmena zazmluvneného počtu pracovníkov?

V prípade potreby je možné zmeniť pomer zazmluvneného počtu pracovníkov, pričom celkový počet nesmie presiahnuť max. 6 osôb. Na základe písomnej žiadosti užívateľa a vyjadrenia príslušného RK sa prehodnotí potreba zmeny počtu pracovníkov.

Na čo môže byť využívaná paušálna suma na ostatné výdavky?

Užívateľ môže použiť finančné prostriedky, ktoré mu MV SR/ÚSVRK poukazuje na účet vo výške 100 Eur resp. 50 Eur na úhradu:

  • kancelárskych potrieb,
  • cestovných náhrad,
  • telekomunikačných služieb,
  • ochranné pomôcky,
  • výdavkov spojených so senzibilizačnými a preventívnymi aktivitami a vyhľadávacími činnosťami, ktoré sú zamerané na predchádzanie a elimináciu sociálno- patologických javov v marginalizovanej rómskej komunite v obci. V súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom, MV SR/ÚSVRK poskytol jednorazové navýšenie finančných prostriedkov na ostatné výdavky vo výške 1 000 Eur/mesiac užívateľom, ktoré užívatelia môžu použiť výlučne na zabezpečenie osobných ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov (Usmernenie k ostatným výdavkom (PDF - 291.99 kB) (PDF - 291.99 kB)). Ak užívateľ nepoužije finančné prostriedky do konca kalendárneho roka alebo ich nepoužije  na určený účel, je povinný tieto finančné prostriedky vrátiť.

Aké sú vízie pokračovania projektu TSP/TP po roku 2022, prebiehajú už prípravy na jeho kontinuálne pokračovanie?

Terénna sociálna práca a terénna práca sa ukázala ako užitočná sociálna služba v mnohých lokalitách a takmer nevyhnutná pre kontinuálne riešenie množstva sociálnych problémov a na tomto princípe prebieha príprava nového programovacie obdobia. Presnejšia forma bude známa po schválení Operačného programu Ľudské zdroje.

Čo s klientom s nízkou kvalifikáciu, ktorý má problém s uplatnením sa na trhu práce?

Terénna sociálna práca a terénna práca sa ukázala ako užitočná sociálna služba v mnohých lokalitách a takmer nevyhnutná pre kontinuálne riešenie množstva sociálnych problémov a na tomto princípe prebieha príprava nového programovacie obdobia. Presnejšia forma bude známa po schválení Operačného programu Ľudské zdroje.

Ako motivovať klientov k osvojeniu si pracovných návykov v prípade, že  klient prostredníctvom asistencie TSP/TP získa pracovnú zmluvu (napr. Sociálny podnik) a  aj napriek tomu z dôvodu absencie pracovných návykov pracovný pomer skončí už v skúšobnej dobe?

Zabezpečiť klientovi pravidelný mentoring a na dennej báze poskytovať osvetu zameranú na ekonomické výhody súvisiace s udržaním si svojho zamestnania a poukazovať na zlepšenie kvality života.

Ako motivovať klientov k osvojeniu si pracovných návykov v prípade, že  klient prostredníctvom asistencie TSP/TP získa pracovnú zmluvu (napr. Sociálny podnik) a  aj napriek tomu z dôvodu absencie pracovných návykov pracovný pomer skončí už v skúšobnej dobe?

Zabezpečiť klientovi pravidelný mentoring a na dennej báze poskytovať osvetu zameranú na ekonomické výhody súvisiace s udržaním si svojho zamestnania a poukazovať na zlepšenie kvality života. 

Ako riešiť bývanie klienta v prípade, že nie sú žiadne dostupné možnosti získania nového bývania a zároveň klient nie je finančne schopný nové bývanie si zabezpečiť a uhrádzať náklady spojené s bývaním?

Stanovenie štandardu bývania by malo vychádzať zo sociálnej situácie domácnosti. Z tohto hľadiska je vhodným riešením vytvorenie vertikálneho, obojstranne priepustného systému bývania rôzneho štandardu, tzv. systému prestupného bývania. Systém zahrňuje rôzne iné typy prechodného ubytovania (ubytovne, nocľahárne, útulky a pod.) až po nájomné byty určené na sociálne bývanie. Takýto systém pôsobí motivujúco, nakoľko umožňuje získať kvalitnejší typ bývania. Bližšie odporúčame pozrieť https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2019/Ondrusova/prestupne_byvanie_okruhle_stoly_working_paper.pdf

Čo v prípade, že vedenie školy akceptuje dodatočné ospravedlnenky žiakov?

V spolupráci s výchovným poradcom, školským psychológom, sociálnym či sociálnym pedagogóm TSP organizovať pracovné stretnutias učiteľmi a lekármi a ostatných pomáhajúcich profesií za účelom eliminácie vzniku resp. pretrvávania záškoláctva.Sú však aj ďalšie možnosti. Môžete sprostredkovať návštevu s dieťaťom centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)v mieste svojho bydliska. Taktiež existuje veľa neziskových organizácií, ktoré sa venujú problémom detí a mladistvých. Prostredníctvom preventívnych aktivít meniť negatívny vzťah ku škole a „naprávať“ hodnotovú orientáciu žiakov

Ako má postupovať TSP/TP pri distribúcii domácich úloh pre žiakov ZŠ, ktorým bola nariadená dištančná forma výučby?

Vychádzajúc zo Štandardov terénnej sociálnej práce patria ZŠ medzi tzv. spolupracujúce subjekty. Na základe uvedeného TSP/TP poskytuje súčinnosť zamestnancom ZŠ (napr. učiteľom, asistentom učiteľov a pod.) a zabezpečuje sprostredkovanie kontaktu s rodinou resp. deťmi navštevujúcimi primárne vzdelávanie pri distribúcii školských úloh a zadaní.  TSP/TP prostredníctvom svojich poznatkov a znalostí o komunite uľahčujú komunikáciu medzi klientmi (žiakmi a rodičmi) a zástupcami základnej školy. 

Čo robiť s matkami, ktoré  aj napriek dlhodobej práci TSP/TP, chronicky nedodržiavajú termíny lekárskych vyšetrení a očividne dlhodobo dochádza k zanedbávaniu starostlivosti o maloleté deti, tým aj ohrozuje zdravie detí? 

Potreba konzultovať a spolupracovať s lekármi a ďalšími odborníkmi a pomáhajúcimi profesiami.

Všetci dobre vieme, že problém narastajúcej prostitúcie je v obciach a mestách bežný. Ako môžeme prispieť k eliminácii prostitúcii maloletých detí?

V prípade, že ste využili všetky potrebné kroky (osveta, rozhovory, preventívne aktivity a pod.)  TSP a TP je povinný upozorniť orgán SPODaSK a zároveň je potrebné záležitosť prenechať na orgány činné v trestnom konaní.

Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II. fáza

Ak je zamestnanec KC v preventívnej karanténe, čerpá Pandemickú PN-ku, kto takému zamestnancovi preplatí PN? Čo sa potom refunduje v rámci projektu?

V porovnaní s bežným nemocenským vyplácaným počas dočasnej pracovnej neschopnosti (PN-ka) sa pandemické nemocenské, na ktoré vznikne nárok počas krízovej situácie (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID 19 v prípade nariadenej karantény a izolácie vypláca zamestnancom od prvého dňa. To znamená, že zamestnanec, ktorému  bola potvrdená dočasná pracovná neschopnosť z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie, už nežiada zamestnávateľa o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (na tú nemá v týchto prípadoch nárok).

V rámci NP KS MRK sa v takomto prípade refunduje celková cena práce uvedená na výplatnej páske zamestnanca za dni mimo PN (za obdobie pandemickej  PN sa náhrada mzdy zamestnancovi nevypláca ani za prvých 10 dní, nakoľko Sociálna poisťovňa vypláca nemocenské od 1. dňa PN).

Bližšie informácie o pandemickej PN tu: https://www.socpoist.sk/pandemicke-osetrovne/68337s#11

Vzťahuje sa „komunitné centrum musí byť otvorené každý pracovný deň“ aj na súčasnú situáciu? Ako je to s transferom v prípade, že bude KC zatvorené z dôvodu Covid-19? Bude preplatený transfer za odpracované dni v danom mesiaci?

Aj v súčasnej situácii sa uplatňuje  povinnosť uvedená v kapitole 7.2 písm. c)  Sprievodcu pre zapojené subjekty do Národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza, podľa ktorej je poskytovateľa služby povinný zabezpečiť, aby bolo KC/NDC/NSSDR otvorené počas celého roka, minimálne 30 hodín týždenne v rámci 5 pracovných dní v týždni počas stanovených otváracích hodín. Počas otváracích hodín musí byť prítomný aspoň jeden zamestnanec.

V prípade, ak dôjde k uzavretiu KC (napríklad uloženie opatrení Regionálnym úradom verejného zdravotníctva o izolácii a karanténe, alebo z dôvodu, že všetci zamestnanci sú na pandemickej PN, a pod.), postupuje poskytovateľ služby tak, že o tejto skutočnosti informuje RK (buď vopred alebo ak to nie je možné tak bezodkladne po uzavretí KC). V takom prípade sa uzavretie KC považuje za relevantný dôvod na uplatnenie výnimky z povinnosti uvedenej v kapitole 7.2 písm. c)  Sprievodcu a transfer bude môcť byť preplatený.

V prípade prerušenia poskytovania sociálnej služby osobitne upozorňujeme na povinnosti poskytovateľa vyplývajúce z Usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID 19, SARS CoV) a inými vydanými opatreniami a postupmi, ktoré sa k poskytovaniu služby vzťahujú.

Je možné počas zákazu vychádzania nerealizovať skupinové a komunitné aktivity? Výnimky zo zákazu vychádzania nezahŕňajú cestu z a do komunitného centra.

V zmysle Usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID 19, SARS CoV) a inými vydanými opatreniami a postupmi zo 4.11.2020, ktoré sa k poskytovaniu služby vzťahujú platí nasledovné:

Zákaz zhromažďovania, podľa zákona č. 84/1991 Z. z., ktorý bol vydaný vládou s účinnosťou od 13.10.2020 nezahŕňa zákaz poskytovania sociálnych služieb, t. j. zariadenia sociálnych služieb, ktoré sa poskytujú ambulantnou formou sa plošne nezatvárajú, prerušuje sa prevádzka podľa semaforu pre ambulantné služby len na dobu určitú počas trvania opatrení nariadených Regionálnym úradom verejného zdravotníctva https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/covid/1.pdf .

Rovnako sa zákaz vychádzania ustanovený od 23. 10. 2020 na základe Uznesenia vlády 678/2020 za splnenia podmienok stanovených krízovým štábom nevzťahuje na poskytovania sociálnej služby a na dochádzanie do/z miesta poskytovania sociálnej služby za splnenia podmienok vychádzania a výnimiek zo zákazu vychádzania po realizácií plošného testovania v SR v súlade s Vyhláškou ÚVZ SR č. 16/2020 z 30. 10. 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa od 2. 11. do 9. 11. 2020.

Z uvedeného vyplýva, že ambulantné sociálne služby sa aktuálne aj naďalej poskytujú, v súlade s Pandemickým plánom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

V otázke týkajúcej sa vykonávania/nevykonávania skupinových aktivít je potrebné riadiť sa  semaforom pre ambulantné sociálne služby, prípadne  semaforom pre sociálne služby krízovej intervencie Pandemického plánu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Odporúčaný semafor pre sociálne služby v KC/NDC/NSSDR poskytované v rámci NP KS MRK je  k dispozícii na stránke ÚSVRK: https://www.minv.sk/?NPKC_uvod

Celé znenie Usmernenia MPSVaR zo 4.11.2020 je k dispozícii tu: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/covid/prerusenie-prevadzky-ambulantna-ss-041120_fin.pdf

Zároveň upozorňujeme na Usmernenie MPSVaR k poskytovaniu sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb ambulantnou formou a nocľahární po celoplošnom testovaní (od 9. 11. 2020)     k 9.11.2020, ktoré nastavuje ďalšie pravidlá v súvislosti s poskytovaním týchto sociálnych služieb po celoplošnom testovaní. Dostupné tu:

https://www.employment.gov.sk/files/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/plosne-testovanie/usmernenie-po-testovani_ambulantnasluzba-0911.pdf

Čo v prípade, ak má poskytovateľ zaregistrované poskytovanie sociálnej služby KC ambulantnou formou, môžu ísť zamestnanci KC do terénu (napr. rozdávanie rúšok, distribúcia pracovných listov deťom a pod.)?

V zmysle zákona o sociálnych službách v prípade, ak má poskytovateľ zaregistrované poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou, poskytuje sa služba fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby.

Terénna forma sociálnej služby (ak je registrovaná) sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí alebo v jej domácom prostredí.

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný riadiť sa pri poskytovaní sociálnej služby ustanoveniami zákona o sociálnych službách a súvisiacich predpisov pre tú sociálnu službu, ktorú má registrovanú. Ak ide o sociálnu službu v komunitnom centre s registrovanou ambulantnou formu poskytovania tejto sociálnej služby, jednotlivé činnosti by mali byť poskytované ambulante. Komunitná práca (napríklad záujmová činnosť a pod.)  môže v rámci NP KS MRK prebiehať aj mimo priestoru KC.

V súčasnej mimoriadnej situácii je potrebné v lokalitách MRK  zabezpečovať aj také činnosti, ktoré sa v bežnom režime poskytovania sociálnej služby nevykonávajú (napríklad šitie a distribúcia rúšok, pracovných listov žiakom a pod.), odporúčame preto obciam aby na terénne formy činností využívali prednostne, ak je to možné,  terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov.

V prípade, ak budú na tieto nevyhnutné činnosti využité personálne kapacity NP KS MRK, nebude to MV SR/ÚSVRK považovať za neoprávnený výdavok.

Prečo je refundácia miezd preplácaná v 60-dňovej lehote? Prečo je 60-dňová lehota na refundáciu miezd zamestnancov jednostranne zo strany ÚSVRK  ešte predĺžená o dni do konca mesiaca, v ktorom uvedená lehota uplynula?

V zmysle článku 7, bod 7.3 zmluvy o spolupráci 7.3 sa zmluvné strany dohodli, že MV SR/ÚSVRK  poskytuje Poskytovateľovi služby finančné prostriedky na Oprávnené výdavky podľa tejto Zmluvy na základe dokladov uvedených v Sprievodcovi, formou transferu spätne spravidla do dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mu Poskytovateľ služby  predložil všetky doklady uvedené v Sprievodcovi,

Lehota na úhradu transferu teda nie je určená v dňoch (60 dní), ale v mesiacoch (2 mesiace) a začína plynúť  prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom boli doručené všetky podklady potrebné k transferu. Uplynie teda na konci druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom boli podklady k transferu doručené MV SR/ÚSVRK. Nedochádza teda k žiadnemu predlžovaniu lehoty nad rámec dohodnutých zmluvných podmienok.

Systém refundácie mzdových nákladov v rámci národného projektu znamená, že zapojení poskytovatelia najskôr uhradia mzdové výdavky z vlastných zdrojov a až následne na základe doručených podkladov MV SR/ÚSVRK „preplatí“ oprávnené mzdové výdavky. Proces kontroly podkladov a následne úhrady transferov zapojeným poskytovateľom služby trvá v podmienkach MV SR určitý čas, preto je lehota na úhradu stanovená v dĺžke uvedenej  v zmluve o spolupráci.

MV SR/ÚSVRK vníma a registruje potreby najmä menších poskytovateľov služby v súvislosti s čo najskoršou refundáciou mzdových výdavkov, a robí všetko pre to,  aby sa úhrady transferov realizovali každý kalendárny mesiac, teda aj v skoršej lehote, než určuje zmluva o spolupráci. 

Je možné realizovať výberové konanie na pozície zamestnancov KC online formou prostredníctvom videohovoru v komunikačnej aplikácii?

V prípade zabezpečovania projektových aktivít súvisiacich s prijímaním nových zamestnancov na jednotlivé pracovné pozície, oprávnený užívateľ postupuje v zmysle aktuálneho znenia Sprievodcu pre oprávnených užívateľov.

V prípade mimoriadnej situácie (karanténa v obci alebo jej časti, výskyt ochorenia Covid-19 u niektorého zo zamestnancov, alebo osôb potenciálne v blízkom kontakte, preventívne opatrenia a i.) na miestnej a/alebo regionálnej úrovni je možné vykonávať obsadzovanie pracovných pozícií v národnom projekte aj dištančnou formou (využitím online platforiem, teda aj videohovoru), pričom všetky ustanovenia Sprievodcu pre zapojené subjekty do Národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza (ďalej aj „Sprievodca“), najmä prílohy č. 4. musia byť dodržané.