Preskočiť na obsah

Aj posledné zisťovanie EU SILC_MRK potvrdilo značný rozdiel medzi životnými podmienkami obyvateľov rómskych komunít a majority

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity zverejnil prvé výsledky v poradí druhého výberového štatistického zisťovania EU SILC_MRK_2020, ktoré bolo pripravené v spolupráci so Štatistickým úradom SR. Úlohou zisťovania, realizovaného v teréne koncom roka 2020, bol zber reprezentatívnych a porovnateľných údajov o úrovni a rozdelení príjmov, úrovni chudoby a sociálneho vylúčenia marginalizovaných rómskych komunít na základe metodiky EU SILC, ktorý sa realizuje v celej EÚ.

„Ide o významný zdroj údajov o životných podmienkach rómskych komunít na Slovensku, ktorý môžeme využiť pri meraní pokroku v životnej úrovni tejto zraniteľnej skupiny obyvateľov a napĺňaní cieľov novoprijatej Stratégie pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov do roku 2030. Je preto viac ako dôležité, aby EU SILC_MRK bol realizovaný v pravidelnej periodicite i v budúcnosti,“ povedal Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. 

Na zber dát bola použitá rovnaká metodika, ako pri zbere dát pre štandardné zisťovanie EU SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions) na Slovensku a v ostatných členských štátoch EÚ.

„Vzorka EU SILC_MRK, do ktorej bolo zaradených vyše 1 000 domácností v 70 obciach, je reprezentatívna pre približne 288 tisíc Rómov žijúcich v osídleniach, resp. v obciach s majoritným zastúpením Rómov. Tento rok bola v spolupráci s Agentúrou Európskej Únie pre základné práva táto vzorka navýšená o ďalších 250 domácností, ktoré sú reprezentatívne pre takmer 72 tisíc Rómov, žijúcich integrovane,“ povedal Róbert Vlačuha, riaditeľ Odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva ŠÚ SR.

Tak ako v predchádzajúcom zisťovaní, aj v EU SILC_MRK 2020 sa potvrdil značný rozdiel medzi životnými podmienkami ľudí z rómskych komunít a väčšinovou populáciou. Celkovo 87 % domácností marginalizovaných rómskych komunít je ohrozených chudobou a až
52 % čelí závažnej materiálnej deprivácii. V porovnaní s 11 % (riziko chudoby), resp. 6 % (závažná materiálna deprivácia) zo všeobecnej populácie.

Podľa dát z EU SILC_MRK 2020 až 58 % domácností z marginalizovaných rómskych komunít žije v nevyhovujúcom bývaní (t.j. príliš tmavý byt, zatekajúca strecha, vlhké steny alebo zahnívajúce okenné rámy/podlahy, chýbajúca kúpeľňa alebo splachovacie WC v byte). Až 88 % obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít žije v preľudnených domácnostiach, t.j. v rámci obydlia nemajú k dispozícii minimálny počet izieb podľa definície Eurostatu o preľudnenosti domácností.

V rámci zisťovania EU SILC_MRK 2020 bol popri štandardných dotazníkoch po prvýkrát použitý aj modul otázok zameriavajúci sa na diskrimináciu Rómov (Modul FRA). Nad jeho bežný rámec boli zaradené aj otázky, ktoré zisťovali dopady COVID krízy (v rámci prvej vlny) na rómske komunity. Podľa výsledkov, takmer 20 % domácností v marginalizovaných rómskych komunitách uviedlo zhoršenie finančnej situácie počas trvania krízy, ktorá priamo súvisí s pandémiou. Ďalších 8 % domácností indikovalo zhoršenie finančnej situácie bez súvislosti s krízou. Najčastejším dôvodom zhoršenia finančnej situácie v súvislosti s COVID krízou je znížený dopyt po pomocných prácach (30 %), strata pracovného miesta (27 %), resp. skrátenie pracovného času, príp. obmedzenie výkonu napr. pri aktivačných prácach (18 %).

Databáza EU SILC_MRK 2020, metodická príručka, ako aj dotazníky sú už verejne dostupné na webovom sídle Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity (ÚSVRK): 

https://www.romovia.vlada.gov.sk/narodne-projekty/narodny-projekt-monitorovanie-a-hodnotenie-inkluzivnych-politik-a-ich-dopad-na-marginalizovane-romske-komunity-2016-2022/zber-a-analyza-dat/?csrt=6455449925359257891

Zisťovanie EU SILC_MRK sa zrealizovalo ako súčasť aktivity národného projektu „Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity“ realizovaného Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (ESF).