Preskočiť na obsah

Akčné plány – jeden z nástrojov ako zvýšiť dôstojnosť životných podmienok v marginalizovaných rómskych komunitách

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity má vládou Slovenskej republiky schválené Akčné plány Stratégie 2030 na obdobie rokov 2022-2024. Na príprave akčných plánov sa podieľali jednotlivé rezorty, ako aj ďalšie štátne inštitúcie a v neposlednom rade aj mimovládne a neziskové organizácie, ktoré sa dlhodobo venujú začleňovaniu vylúčených komunít, akademická obec a tiež zástupcovia miestnej a regionálnej samosprávy. Hlavnými úlohami splnomocnenca v nasledujúcich necelých troch rokoch bude zabezpečenie rovného prístupu Rómov ku kvalitnému vzdelávaniu v hlavnom vzdelávacom prúde od narodenia po uplatnenie na trhu práce, vytváranie možností vedúcich k ich uplatneniu sa na trhu práce, realizovanie opatrení zameraných na podporu usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod osídleniami a urýchlenie programov na zlepšenie základnej technickej infraštruktúry, ciest a zabezpečenie prístupu k pitnej vode.

 „Som veľmi rád, že táto vláda vytvára podmienky pre to, aby životná úroveň tých najchudobnejších obvyateľov v rómskych komunitách bola vyššia a znižovali sa rozdiely s majoritou. Verejnosť, ako aj Európska komisia od nás neočakáva kvantitu, pokiaľ ide o počet stratégií a akčných plánov, ale hmatateľné výsledky v obciach s prítomnosťou rómskych osídlení. Tieto plány Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sme zacielili na aktivity v oblasti bývania, zdravia, vzdelávania a zamestnanosti, ktoré sa budú realizovať podľa nastaveného harmonogramu plánu aktivít, s konkétnymi finančnými alokáciami dohodnutými s príslušnými ministerstvami a vyhodnocovaním plnenia opatrení,“ povedal Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Ako povedal poslanec Európskeho parlamentu Peter Pollák: „Som rád, že sa Slovensku podarilo prijať akčné plány, oveľa dôležitejšie je tieto akčné plány naplniť. Dnes máme plány, máme peniaze, no oveľa dôležitejšie je, aby sme mali politickú vôľu nie len na národnej úrovni, ale aj regionálnej a miestnej úrovni. Je dôležité, aby politici v obciach a mestách využili peniaze, ktoré k dispozícii máme.“

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity plánuje spolupracovať na zabezpečení dostupných programov v oblasti ranej starostlivosti od 0 do 6 rokov. V spolupráci s rezortmi je zároveň dôležité zamerať sa na predchádzanie a znižovanie predčasného ukončovania školskej dochádzky ako jedného z hlavných problémov, ktorý žiaci z MRK zažívajú. V prípade, že žiaci a žiačky nedokončia nižšie stredné vzdelanie je potrebné, aby mali prístup k dokončeniu nižšieho stredného vzdelania počas absolvovania programov druhošancového vzdelávania a nižšieho stredného odborného vzdelania, ktoré majú byť priestupné na vyššie odborné vzdelávanie.

Ako potvrdil aj poslanec Národnej rady Slovenskej Peter Pollák, ml.: “Jedným z  najdôležitejších riešení pomoci Rómom je schválenie návrhu zákona o predprimárnom vzdelávaní pre deti od troch rokov zo sociálne znevýhodneného alebo rizikového prostredia. Máme na stole rozpracovaný návrh, vďaka ktorému budeme môcť od útleho veku budovať nové generácie Rómov. Cieľom je predložiť tento zákon do parlamentu a schváliť ho ešte v prvej polovici tohto roka.”

Súčasne so vzdelávaním je rovnakou prioritou bývanie. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sa v oblasti bývania zameria do roku 2024 na zrýchlenie krokov, ktoré brzdili pozemkové úpravy a vysporiadanie pozemkov pod osídleniami v rómskych komunitách. Práve vysporiadanie pozemkov, vyriešenie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod osídleniami marginalizovaných komunít, je základným predpokladom budovania a legalizácie základnej technickej infraštruktúry ako sú riadne prístupové cesty, vodovod, kanalizácia, ale tiež elektrifikácia či napr. prípadná plynofikácia.Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity považuje za dôležité zabezpečiť všetky dostupné kroky zohľadňujúce prechod zo vzdelávania na trh práce prostredníctvom systémových a dostupných možností, a to najmä podporou prvých pracovných skúseností, mentorovaného zapracovania, ktoré by viedli k úspešnému uplatneniu sa na pracovnom trhu. 

Na dosiahnutie toho, aby sme dostali čo najviac dlhodobo nezamestnaných Rómov na trh práce považujeme za dôležité využiť aj potenciál sociálnej ekonomiky na Slovensku. Tá sa považuje za novú možnosť pre zamestnávanie najzraniteľnejších skupín, nevynímajúc podporu pre postupné kroky začať podnikať a využiť všetku dostupnú pomoc na jej začatie. Myslím, že tieto opatrenia, ktoré plánujeme realizovať v priebehu rokov 2022 – 2024 sú realistické a ich naplnením budeme schopní dosiahnuť viditeľný pokrok v rómskych komunitách,” dodal Ján Hero, splnomocnenec vlady SR pre rómske komunity.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity hľadal pre tieto aktivity možnosti ich financovania v rámci prílsušných rezortov. V súvislosti s návrhom konkrétnej výšky finančnej alokácie vyčlenenej na jednotlivé aktivity sa vychádzalo predovšetkým z návrhov nového programového obdobia, t. j. z Operačného programu Slovensko, zo súčasne realizovaných programov a tiež z možností štátneho rozpočtu.