Preskočiť na obsah

Definícia protirómskeho rasizmu schválená v NR SR

Splnomocnenec uvítal, že poslanci NRSR dnes schválili pracovnú definíciu protirómskeho rasizmu vypracovanú Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA) a prijatú jej členskými štátmi (vrátane Slovenskej republiky) dňa 8. októbra 2020 na zasadnutí vedúcich delegácií IHRA.


Protirómsky rasizmus je podľa tejto definície prejavom individuálnych prejavov a činov, ako aj inštitucionálnych politík a praktík marginalizácie, vylúčenia, fyzického násilia, znevažovania a devalvácie rómskych kultúr a životného štýlu a nenávistných prejavov zameraných na Rómov, ako aj na iných jednotlivcov a skupiny, ktoré boli vnímané, stigmatizované alebo prenasledované počas nacistickej éry a aj v súčasnosti ako "Rómovia". To vedie k zaobchádzaniu s Rómami ako s údajnou cudzou skupinou a spája ich so sériou pejoratívnych stereotypov a skreslených obrazov, ktoré predstavujú špecifickú formu rasizmu.
V súvislosti s pracovnou definíciou protirómskeho sa v rámci definície uvádzajú aj niektoré demonštratívne a deklaratórne príklady prejavov protirómskeho rasizmu, napr.:

 • skresľovanie alebo popieranie prenasledovania Rómov alebo genocídy Rómov,
 • glorifikáciu, adoráciu genocídy Rómov,
 • podnecovanie, ospravedlňovanie a páchanie násilia voči rómskym komunitám, ich majetku a jednotlivým Rómom,
 • nútené a násilné sterilizácie, ako aj iné fyzicky a psychicky zneužívajúce zaobchádzanie s Rómami,
 • udržiavanie a potvrdzovanie diskriminačných stereotypov o Rómoch a proti nim,
 • obviňovanie Rómov, s použitím nenávistných prejavov, zo skutočných alebo vnímaných sociálnych, politických, kultúrnych, ekonomických a verejných zdravotných problémov,
 • stereotypizáciu Rómov ako osoby, ktoré sa dopúšťajú kriminálneho správania,
 • použitie termínu "cigán" ako nadávka,
 • schvaľovanie alebo podpora vylučujúcich mechanizmov namierených proti Rómom na základe rasovo diskriminačných predpokladov, ako je vylúčenie z bežných škôl a inštitucionálne postupy alebo politiky, ktoré vedú k segregácii rómskych komunít,
 • prijímanie politík bez právneho základu alebo stanovenie podmienok, ktoré umožňujú svojvoľné alebo diskriminačné vysídľovanie rómskych komunít a jednotlivcov,
 • vyvodzovanie kolektívnej zodpovednosti za skutočné alebo domnelé činy jednotlivých členov rómskych komunít,
 • šírenie nenávistných prejavov voči rómskym komunitám v akejkoľvek forme, napríklad v médiách, zahŕňajúc internet a sociálne siete.

Parlament tiež odporúča vláde, aby vykonala analýzu právneho poriadku Slovenskej republiky a v prípade potreby pripravila legislatívne návrhy príslušných právnych predpisov tak, aby v činnosti a pri rozhodovaní orgánov verejnej moci Slovenskej republiky bola rešpektovaná uvedená definícia a aktívne prispievala k zaisteniu bezpečnosti svojich rómskych občanov prostredníctvom dôkladnej a štruktúrovanej konzultácie a dialógu s organizáciami občianskej spoločnosti a príslušnými verejnými inštitúciami bojujúcimi proti všetkým formám diskriminácie.​