Preskočiť na obsah

Pripomíname si Medzinárodný deň rómskeho jazyka

5. novembra si európska a slovenská verejnosť pripomína Medzinárodný deň rómskeho jazyka. Medzinárodný deň rómskeho jazyka je pre Rómov a Rómky oslavou rómskeho jazyka a príležitosťou pripomenúť si, že rómčina je jedinečným a pre mnohých z nás jazykom materinským. Rómsky jazyk je pre Rómov prostriedkom na vyjadrenie identity, sebavyjadrenia a hrdosti, ktorým prejavujú svoje postavenie a príslušnosť k tomu, čím sú – Rómami a Rómkami. Na našom úrade si želáme, aby bol rómsky jazyk živým jazykom, ktorý nás spája, a aby sme aj vďaka nemu rozvíjali pestrosť, akceptáciu a rovnosť v našej spoločnosti.

"Jazyk je jednou z bariér, ktorá rómsky hovoriace deti posúva o krok vzad, a to napriek tomu, že každý jazyk, ktorým dieťa hovorí, ho má obohacovať a nie degradovať. Aj práve preto USVRK vníma pozitívne, že viaceré štátne inštitúcie sa snažia rómsky jazyk vnímať ako benefit a nie ako nevýhodu dieťaťa. Na Slovensku sa realizujú úspešné aktivity organizácií v neziskovom sektore, ktoré pracujú s deťmi od raného detstva, v škôlkach a školách pôsobia asistenti učiteľa a vznikol aj študijný program Rómsky jazyk, literatúra a reálie na Prešovskej univerzite. Nemôžem opomenúť pilotný projekt Rady Európy, ktorý bude overovať plurilingválny prístup vo výchove a vzdelávaní, ktorého súčasťou bude aj výučba rómskeho jazyka. Tento pilot sa bude implementovať na štyroch základných školách," povedal Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. 

Prečo sú dôležité práve programy jazykového vzdelávania?

Podľa zisťovania EU SILC_MRK, ktoré náš úrad realizuje v spolupráci so Štatistickým úradom, v domácom prostredí je najpoužívanejším jazykom Rómov rómčina – po rómsky doma hovoria zhruba dve tretiny Rómov. Naopak mimo domova, na verejnosti, takmer tri štvrtiny (72 %) Rómov komunikujú po slovensky. Väčšina Rómov je teda bilingválna – hovoria po slovensky aj po rómsky.

Zároveň v 62 % rómskych domácností s deťmi vo veku 0 až 6 rokov je hlavným komunikačným jazykom rómčina. Veľká časť rómskych detí tak môže prichádzať do škôlky alebo do školy bez znalosti vyučovacieho jazyka. Týka sa to najmä detí z najviac vylúčených komunít, žijúcich mimo obcí a miest – v týchto komunitách je podiel domácností s deťmi vo veku 0 až 6 rokov, kde sa komunikuje výhradne rómčinou, až 80 %.

Ak sa teda na škole nevyučuje slovenčina ako cudzí jazyk a nie je prítomný ani asistent učiteľa ovládajúci rómčinu, šance detí na úspešné zaradenie sa do slovenského vzdelávacieho systému sú značne obmedzené. Podľa nášho prieskumu materských škôl v obciach a mestách Atlasu rómskych komunít 2019, ovláda rómsky jazyk iba 6 % zamestnancov škôlok navštevovaných rómskymi deťmi.

Keď sa pozrieme na to, aké možnosti majú v tomto ohľade napríklad príslušníci maďarskej menšiny, ktorá je na tom početnosťou podobne ako rómska, vidíme značné rozdiely. Podľa údajov CVTI bolo v roku 2021 na Slovensku 284 materských a 214 základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. S rómskym alebo slovensko-rómskym oficiálne žiadna. Máme tu teda etnickú a jazykovú menšinu, ktorá tvorí zhruba 8 % obyvateľstva Slovenska, no nemá zabezpečené adekvátne podmienky na vzdelávanie sa vo svojom rodnom jazyku.

Na problematiku jazykového vzdelávania Rómov a Rómok nadväzujú aj Akčné plány k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030. Akčný plán prioritnej oblasti Vzdelávanie má ako jeden z cieľov Rozvíjať rómsku národnostnú identitu a podporovať realizáciu práv Rómov a Rómok ako národnostnej menšiny, s osobitým zreteľom na jazykové práva.

Mnohé z opatrení a merateľných ukazovateľov akčného plánu za oblasť vzdelávania nadväzujú práve na tému dnešného okrúhleho stola, ktorým je rozvoj a vzdelávanie učiteľov pracujúcich s rómskymi žiačkami a žiakmi.

Dôstojnou pripomienkou k Medzinárodnému dňu rómskeho jazyka bola okrem iných aj okrúhly stôl, ktorý zorganizoval NIVAM (Národný inštitút vzdelávania a mládeže) v rámci projektu „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov.“  Cieľom okrúhleho stola bolo zdieľať s účastníkmi podujatia doterajšie dosiahnuté úspešné výsledky v oblasti vzdelávania Rómov a Rómok a navrhnúť možnosti ďalšieho rozvoja vzdelávania v rómskom jazyku s prihliadnutím na dodržiavanie práva dieťaťa vzdelávať sa vo svojom materinskom jazyku. Okrúhleho stola sa zúčastnil aj splnomocnenec Ján Hero a Jarmila Vaňová, poslankyňa NR SR.