Preskočiť na obsah

Na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity môžu žiadatelia získať 650 000 Eur

Úrad vlády SR dnes vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2023.  Gestorom výzvy je splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. Termín na predloženie žiadostí je 22. august 2023.   

Na obstaranie obecných bytov na komunitnom participatívnom systéme, podporu zamestnateľnosti,  podporu športových aktivít,  zlepšovania občianskeho spolužitia, mediácie a scitlivovania verejnej mienky, podporu prioritných politík a cieľov aktuálnej Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov a na ďalšie oblasti vyčlenil Úrad vlády SR prostredníctvom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 650 000 Eur. Môžu ich získať samosprávy, mimovládne organizácie, registrované sociálne podniky, cirkevné organizácie a ďalší oprávnení žiadatelia vo výzve, ktorú dnes vyhlásil Úrad vlády SR.

Prostredníctvom zapojenia sa do tejto výzvy môžu samosprávy získať 20 000 Eur aj na odstraňovanie havarijných stavov obydlí vzniknutých najmä v dôsledku životných pohrôm, pôsobenia prírodných živlov alebo požiarov. Počas posledných mesiacov sme dostali vacero požiadaviek práve na riešenie problémov súvisiacich s nevhodným stavov obytných budov, preto verím, že majitelia využijú túto príležitosť na získanie aspoň čiastočnej podpory,” konštatoval splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero. Doplnil, že oprvávneným dotačným titulom je aj podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k obydliam a k pozemkom, na ktorých sa tieto obydlia nachádzajú, alebo na nákup pozemkov obcou určených na výstavbu nových obydlí.

Disponibilný objem finančných zdrojov je vo výške 650 000 Eur, minimálna výška žiadanej dotácie je 5 000 Eur a maximálna výška 20 000 Eur. Dotáciu je možné čerpať na výdavky, ktoré vznikli od 01.01.2023. Termín na predloženie žiadostí je 22. august 2023.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity bude organizovať k výzve informačné dni v Košiciach, Prešove, Spišskej Novej Vsi, Rimavskej Sobote, Banskej Bystrici a v Nitre. O termínoch informačných dní budeme informovať v priebehu budúceho týždňa.

Výzva a všetky potrebné materiály sú zverejnené na webstránke TU.