Preskočiť na obsah

Obec Zborov otvorila novú materskú školu, jej kapacita je pre 160 detí

Obec Zborov privítala nový školský rok 2022/2023 otvorením novej materskej školy. Slávnostného otvorenia novopostavenej materskej školy sa zúčastnili splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero a starosta Zborova Ján Šurkala. Nová moderná budova poskytne dostatočnú kapacitu pre všetkých predškolákov v Zborove. Predškolskú prípravu v nej budú môcť absolvovať rómski predškoláci, deti z majority v predškolskom veku, ako aj všetky mladšie deti vo veku od 3 rokov.

Veľmi rád som prijal pozvanie na otvorenie nových  priestorov predškolského zariadenia v Zborove. Vážim si, že obec Zborov sa aj napriek komplikovanej administratíve zapája do množstva projektov, ktoré prispievajú k viditeľnému zlepšeniu kvality života v obci. Zborov patrí medzi dobré príklady obcí, kde pôsobí funkčný inkluzívny tím zložený z pedagogického, rodičovského asistenta, sociálneho pedagóga. Vďaka nemu sa zabezpečila aj vzorová práca s rodinou. Inkluzívne tímy sú realizované prostredníctvom Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít, ktorý koordinuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Nové priestory materskej školy, inkluzívne vzdelávanie, odborná starostlivosť venovaná deťom pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia je  prínosom pre komplexný rozvoj detí a ich prípravou na vzdelávanie na základnej škole,“ povedal Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Obec Zborov postavila materskú školu prostredníctvom Výzvy zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorá je  spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorej vyhlasovateľom bolo Ministerstvo vnútra SR. Cieľom výzvy je zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve najmä pre obyvateľov rómskych komunít. Na výstavbu získali nenávratný finančný príspevok vo výške 1,7 milióna eur. V novej budove materskej školy sa bude môcť vzdelávať až 160 detí, v starých priestoroch materskej školy bola vytvorená kapacita len pre 85 škôlkarov. V tomto školskom roku nastupuje do materskej školy spolu 105 detí  v 6 triedach, dve triedy ostávajú v zálohe. Budovu materskej školy postavil obecný sociálny podnik, v rámci ktorého sú zamestnaní aj obyvatelia miestnej rómskej komunity.

Obec Zborov chce týmto dosiahnuť inklúziu, ale aj zjednodušiť a  zefektívniť nábeh a dochádzku detí z rómskej komunity do riadneho školského prostredia. Za dôležitý faktor považujme aj to, že v Zborove rozvíjajú činnosť aj OMAMY, ktoré pracujú s najmenšími deťmi narodenými do chudoby a pripravujú deti na dobrý štart v materskej a následne v  základnej  škole. Odporúčam každému starostovi, v obci, kde žijú aj obyvatelia rómskej komunity, aby neváhali a využili finančné prostriedky, ktoré poskytuje štát, alebo Európska únia pre rozvoj infraštruktúry v obci. Zlepšovanie podmienok Rómov, či už v oblasti bývania alebo vzdelávania má dopad na životnú úroveň celej obce,“ uviedol starosta obce Zborov Ján Šurkala.