Preskočiť na obsah

PASTORAČNÁ PRÁCA V RÓMSKYCH KOMUNITÁCH DOSTALA PODPORU OD VLÁDY

Vláda SR na dnešnom rokovaní schválila uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády v sume 330 000 Eur pre Konferenciu biskupov Slovenska na podporu projektu misijnej pastoračnej práce v rómskych komunitách v roku 2022.

Pastoračná práca pozitívne vplýva na deti a mládež prostredníctvom doučovania, neformálneho vzdelávania a voľno-časových športových a umeleckých aktivít, čím mladých vedie a motivuje k ukončeniu základnej školy, absolvovaniu stredoškolského vzdelávania i vysokoškolského štúdia. Práca s mladými ľuďmi z rómskych komunít sekundárne pôsobí tiež na dospelých z cieľovej skupiny, podnecuje ich k uvedomeniu si hodnoty vzdelania, k aktívnemu hľadaniu si zamestnania a k participácii na živote miestnej komunity. Merateľný je aj efekt zníženia miery závislosti na návykových látkach, zadlženosti a gamblerstva. Počas pandémie ochorenia COVID-19 misijní pastorační pracovníci významne prispeli k zdravotníckej osvete, k testovaniu i očkovaniu osôb z marginalizovanej rómskej komunity.

Keďže kľúčovým problémom pre fungovanie projektov systémovej a trvalo udržateľnej pastoračnej práce v rómskych komunitách je zabezpečenie financovania miezd misijných pastoračných asistentov, koordinátorov a pracovníkov, vláda dnes schválila na túto činnosť prostriedky na rok 2022.

Vďaka tejto podpore budú môcť fungovať 23 pastorační asistenti, napr. v obciach Krížová Ves, Jarovnice, Lomnička, Letanovce, ale aj v meste Bardejov na Poštárke a na košickom sídlisku Luník IX.

Splnomocnenec Ján Hero víta túto podporu: „ Sám som sa mnohokrát mohol presvedčiť, ako pastorácia a misijná práca pomáha v niektorých rómskych komunitách. Som rád, že na tento rok vďaka podpore vlády budeme môcť zabezpečiť pastoračných asistentov, aby sa naplno mohli venovať svojej práci a pomáhať k rozvoju osobností v rómskych komunitách.“