Preskočiť na obsah

Plány splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v roku 2022

Zabezpečiť nárokovateľnosť na výchovu a vzdelávanie v materských školách pre všetky deti od 3 rokov s cieľom zvýšiť zaškolenosť detí z marginalizovaných rómskych komunít na celoslovenskú úroveň, nastaviť projekt pilotného overenia ranej starostlivosti v prostredí rómskych osídlení, vytvoriť podmienky pre výraznejšie zapojenie základných škôl do celodenného výchovného systému a spolupodieľať sa na efektívnom čerpaní zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti a z predchádzajúceho a nového programového obdobia. To sú základné priority splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Jána Hera v roku 2022.

 „V novom roku plánujem konkrétnymi aktivitami, vrátane iniciovania legislatívnych zmien v oblasti školstva, bývania a zamestnanosti prispieť k pozitívnej zmene v postavení obyvateľov rómskych komunít. Verím, že spoluprácou s príslušnými ministerstvami sa nám podarí dosiahnuť 90-percentnú mieru zaškolenosti 5 – 6 ročných detí z rómskych komunít v predškolskom veku, nastaviť  podmienky pre nadobudnutie potrebných zručností a praktických skúseností na trh práce pre viac ako 10 000 mladých ľudí z MRK a vytvoriť pracovné miesta pre viac ako 1750  nezamestnaných z rómskych osídlení,“ povedal splnomocnenec vlady SR pre rómske komunity Ján Hero.

Cieľom úradu je zároveň znížiť počet nelegálnych obydlí v rómskych osídleniach. Legalizácia obydlí a pozemkov je predpokladom pre celkové zlepšenie prístupu k základnej technickej infraštruktúre a občianskej vybavenosti. V budúcom roku sa predpokladá realizácia projektov zameraných na dobudovanie základnej infraštruktúry v 47 obciach. V nasledujúcom roku sa plánuje poskytnúť finančné zdroje na prístup k pitnej vode a prístupovým cestám ďalším 149 obciam.