Preskočiť na obsah

Podpora výstavby prístupových ciest v rómskych komunitách

Medzi hlavné výzvy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity patrí zabezpečenie základnej infraštruktúry v rómskych komunitách.  V obciach, kde žijú obyvatelia rómskych komunít, chýba v 247 osídleniach prístup k verejnému vodovodu a do 44 osídlení nevedie riadna spevnená prístupová cesta. 19 z týchto rómskych komunít s chýbajúcou prístupovou cestou sa nachádza mimo obcí (segregované osídlenia), 18 na okraji obcí a 7 vo vnútri obcí. Najviac, celkom 16 z týchto obcí je v Prešovskom kraji, 11 v Košickom a 10 v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero a poslanec Európskeho parlamentu Peter Pollák navštívili počas pracovného výjazdu na východnom Slovnesku obce Podhorany a Toporec. V oboch obciach sa začnú na jar stavebné práce týkajúce sa miestnych komunikácií. Podhorany aj Toporec získali podporu z Operačného programu Ľudské zdroje na rekonštrukciu a výstavbu miestnych komunikácií, ktorými sa skvalitní prístup k dôležitým inštitúciám či službám pre všetkých občanov obce.

„Teším sa, že k snahe zlepšiť podmienky života v rómskych komunitách, sa postupne pridávajú ďalšie obce. Oceňujem, že pomoc, ktorú obce využívajú, nerozdeľuje, ale spája. Je dôležité, aby všetci obyvatelia, nielen samotní Rómovia, vnímali pozitívne zmeny, zlepšovanie životnej úrovne spoločne,“ povedal poslanec Európskeho parlamentu Peter Pollák.

V súčasnosti má rezort Ministerstva vnútra SR  stále vyhlásenú výzvu na výstavbu a rekoštrukciu chodníkov, ciest a mostov pre lepšiu dostupnosť obyvateľov rómskych komunít. Aktuálna alokácia je v hodnote 10 miliónov eur. V súčasnosti sa hľadajú zdroje a analyzujú sa možnosti navýšenia alokácie výzvy, pretože dopyt po týchto projektoch zo strany obcí je značný. Boli doručené žiadosti v sume 19 miliónov eur. 

 Rád by som povzbudil obce, aby si nenechali ujsť príležitosť žiadať o finančné prostriedky programového obdobia 2014 – 2020 na prístupové cesty. Napriek prevýšeniu alokácie podaných žiadostí obsahuje vyhlásená vyzva inštitút zásobníka projektov a po schválení navýšenia alokácie na výzvu bude možné projekty zo zásobníka postupne schvaľovať v poradí ako sa umiestnili podľa výsledkov odborného hodnotenia.  Ak si obce kladú otázku, či budú stíhať zrealizovať takto zamerané infraštruktúrne projekty, tak je potrebné, aby rozsah projektu zohľadnil skutočnosť, že oprávnenosť výdavkov je do 31.12.2023, čo znamená, že všetky výdavky musia byť do tohto termínu zrealizované.  Podpora výstavby inžinierskych sietí a prístupových ciest je našou prioritou aj v novom programovom období, na ktorom aktuálne pracujeme v spolupráci s príslušnými rezortami,“ uviedol Ján Hero, splnomocnenec vlady SR pre rómske komunity.   

Obec Podhorany získala na realizáciu projektu výstavby miestnej cesty spájajúcej 2 rómske osídlenia s infraštruktúrou obce finančné prostriedky vo výške približne 140 tisíc eur. Podobne aj obec Toporec získala podporu vo výške 160 tisíc eur na realizáciu projektu "Rekonštrukcia a výstavba miestnej komunikácie na pozemkoch v obci Toporec".

Obec Toporec má aktuálne takmer 2000 obyvateľov, z toho 69 % je Rómov. Starosta Gustáv Pompa zapája obec do projektov na  zlepšenie podmienok vzdelávania najmä pre deti v predškolskom veku. Zároveň na zvýšenie zamestnanosti obec zriadila aj sociálny podnik, v rámci ktorého zamestnáva dlhodobo nezamestnaných obyvateľov.

Okrem opravy miestnej komunikácie, ktorá bude slúžiť všetkým obyvateľom, Rómom ako aj Nerómom, sa obec usiluje zapojiť do všetkých výziev, ktoré sa týkajú základnej infraštruktúry. Prioritou obce je spustiť kanalizáciu a aktuálne máme v záujme riešiť pitnú vodu, vybudovať kompostáreň a zapojiť sa do výstavby nájomných domov pre obyvateľov v miestnej rómskej komunite,”  dodal Gustáv Pompa, starosta obce Toporec.