Preskočiť na obsah

Pozývame vás na informačné dni k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2024!

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vás pozýva na informačné dni k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2024, ktoré sa budú konať v týchto mestách:

Banská Bystrica, dňa 13.05.2024 (od 10:00 hod. – do 12:00 hod.)

Okresný úrad Banská Bystrica, Námestie Ľudovíta Štúra č.1 (oproti  Nákupnému centru Európa), 974 05 Banská Bystrica

Nitra, dňa 13.05.2024 (od 15:00 hod. – do 17:00 hod.)

Regionálne centrum MIRRI, Farská 7, 949 01 Nitra

Košice, dňa 14.05.2024 (od 10:00 hod. – do 12:00 hod.)

Okresný úrad Košice, Hroncova 13, 040 01 Košice

Prešov, dňa 14.05.2024 (od 14:00 hod. – do 16:00 hod.)

Regionálne centrum MIRRI, Levočská 5, 080 01 Prešov

Rimavská Sobota, dňa 15.05.2024 (od 10:00 hod. – do 12:00 hod.)

Mestské kultúrne stredisko, Námestie Š. M. Daxnera 1723, 979 01 Rimavská Sobota

Cieľom vyhlásenej výzvy je prostredníctvom dotácie pomôcť obyvateľom rómskej komunity pri riešení ťažkej životnej situácie, pri ktorej dochádza k ohrozeniu zdravia alebo životného prostredia, napr. odstránením havarijných stavov obydlí v dôsledku požiarov alebo iných pohrôm. Medzi oprávnenými aktivitami v rámci výzvy je tiež pomoc pri obstaraní obecných bytov, opravy a rekonštrukcie obecných bytov, ale aj podpora verejného poriadku prostredníctvom rómskych občianskych hliadok. Dotáciou môže byť tiež podporená umelecká tvorba, kultúrne aktivity, či vzdelávanie a rozvoj finančnej gramotnosti Rómov.

Dotáciu možno poskytnúť občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby a ďalším organizáciám tretieho sektora; tiež obciam a vyšším územným celkom, či registrovaným sociálnym podnikom a pod.

Na projekty je k dispozícii 550 000 Eur.

Termín uzávierky je 30. mája 2024.

Minimálna výška dotácie je 5 000 €. Maximálna výška dotácie je 20 000 €.

Záujemcovia nájdu detaily o zverejnenej výzve na tomto linku: Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2024

Kontaktná osoba pre bežnú komunikáciu v procese predkladania žiadosti a vybavovania žiadosti:

Mgr. Lucia Kováčová, manažér pre dotačnú schému

e-mail: dotacia.usvrk@vlada.gov.sk , telefón +421 2 209 25 428