Preskočiť na obsah

Schválili sa zámery nových projektov – USVRK urobil ďalší krok k čerpaniu eurofondov pre marginalizované rómske komunity

Sprostredkovateľský orgán Úradu vlády SR organizoval 1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre marginalizované rómske komunity, ktorému predsedá splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero. 

Na zasadnutí sa zúčastnili členovia a stáli pozorovatelia komisie monitorovacieho výboru, zástupcovia štátneho a neštátneho sektora.  Stretnutie sa konalo v účelovom zariadení Hotela Bôrik v Bratislave.

V rámci programu zasadnutia sa diskutovalo o kritériách pre výber projektov, schvaľovali sa zámery národných projektov: NP Rozvojové tímy I., NP Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkov pod osídleniami a NP Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity – I. fáza.

Takisto bol predstavený harmonogram plánovaných výziev pre oblasť MRK na rok 2023. Predseda Komisie, Ján Hero, vyzval všetky relevantné subjekty a organizácie zúčastnené dnešného rokovania, aby potvrdili svoj záujem participovať na tvorbe výziev, ktoré sa začali pripravovať na e-mailovej adrese sep@vlada.gov.sk

V súlade s potrebou zabezpečiť kontinuálnu implementáciu projektov v programovom období 2021-2027 určených pre obyvateľov v sídlach s prítomnosťou MRK,  ako aj stabilizáciu odborných administratívnych kapacít implementujúcich tieto projekty, plánuje ÚV SR v zmysle schváleného harmonogramu výziev najneskôr do konca júna 2023 prioritne vyhlásiť výzvy pre 3 národné projekty a dopytovo-orientovanú výzvu pre MOaPS.

Vďaka podnetnej diskusii a schválením zámerov národných projektov počas 1. zasadnutia Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre marginalizované rómske komunity sa urobil ďalší dôležitý krok k implementácii fondov EÚ na Slovensku a k vyhláseniu prvých výziev.