Preskočiť na obsah

Spoločná deklarácia Kongresu mladých Rómok a Rómov v roku 2022 v Bratislave

PREAMBULA

Ako zástupcovia rómskej mládeže z rôznych kútov Slovenska, sme sa zišli na Kongrese mladých Rómok a Rómov 2022, v dňoch 8. - 10. apríla 2022 v Bratislave, pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, aby sme sa spoločne pozreli na politiky zamerané na marginalizované rómske komunity na Slovensku.

My, mladí Rómovia, občania Slovenskej republiky sme sa rozhodli spojiť naše hlasy v jeden, pretože chceme našimi názormi prispieť k pozitívnym zmenám v spoločnosti, týkajúcich sa života Rómov a spolunažívania s  ostatnými obyvateľmi Slovenska.

Naša identita, jazyk a kultúra nás motivuje k väčšej participácii a práci vo verejnej správe. Vnímame naše okolie a myslíme si, že je potrebné vytvárať priestor na interkultúrny dialóg medzi menšinami a väčšinovou spoločnosťou vo všetkých oblastiach života. Rovnako prijímame zodpovednosť, ktorá nám káže vyjadriť svoj hlas k tvorbe politík súvisiacich s rómskou komunitou na Slovensku.

Spolu sa chceme stať mostom a hnacím motorom pre pozitívnu zmenu v spoločnosti. Chceme byť vzorom a príkladom pre ostatných mladých Rómov. Našou prácou chceme poukázať na dôležitosť aktívnej participácie zástupcov Rómov pri tvorbe politík.

Vypočutie hlasu aktívnych mladých ľudí pri tvorbe politík vnímame ako nevyhnutné pre udržanie otvoreného dialógu v spoločnosti a pre upevňovanie vzťahov a stavanie prepojení medzi spoločenskými skupinami.

Našim cieľom je prispieť aktívnym záujmom, participáciou a vlastnými návrhmi k zmene politík pre zvýšenie šancí na lepší a dôstojnejší život, rozvoj a budúcnosť v otvorenej a tolerantnej spoločnosti, ktorá stavia na demokratických právach a slobodách. Odporúčania na zlepšenie verejných politík sú formulované v rámci komisií Kongresu mladých Rómok a Rómov 2022, ktoré reprezentujú nasledujúce oblasti.

Komisia zdravia a politík národnostne citlivého zdravotníctva

 • Žiadame vytvoriť podporný mechanizmus (príprava na štúdium, štipendium) pre uchádzačov o študijné programy zdravotníckych štúdií, pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít.*
 • Žiadame implementovať do vzdelávacieho plánu základných a stredných škôl nový vyučovací predmet zdravotnej  výchovy.
 • Žiadame zriadiť novú pracovnú pozíciu školského zdravotníka pôsobiaceho vo vzdelávacích inštitúciách.

 

 • Žiadame vytvoriť národný portál edukácie a prevencie, poskytujúci potrebný prehľad o systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku, sprístupnený aj v jazykoch národnostných a etnických menších žijúcich na území Slovenskej republiky.*

Komisia pre rozvoj otvorenej kultúry a športových zručností

 • Žiadame slovenských režisérov, dramaturgov a producentov, aby vo svojich výstupoch nepodporovali stereotypy o Rómoch a citlivo pristupovali pri zobrazovaní Rómov v divadle a filme.
 • Žiadame Fond na podporu kultúry národnostných menšín o zavedenie pozície konzultanta/ konzultantky projektov pre rómsku národnostnú menšinu, ktorá by bola nápomocná v procese tvorby projektov a riešení problémov. Zároveň vyzývame fond k väčšej komunikácii s rómskymi žiadateľmi.
 • Žiadame slovenské knižnice, Divadelný ústav v Bratislave, Centrum vied o umení SAV, v.v.i. a iné štátne inštitúcie podobného charakteru o vytvorenie väčšej dokumentačnej základne rómskej kultúry.
 • Chceme mať vytvorený priestor v slovenských štátnych inštitúciách pre rómske umenie, kultúru a šport. Žiadame základné, stredné a vysoké školy so zameraním  na humanitné a spoločenské vedy o implementáciu rómskej histórie do vyučovacieho procesu.
 • Navrhujeme vyvinúť úsilie pre zriadenia Dom rómskej kultúry v Bratislave.
 • Vyzývame Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o vytvorenie inštitúcie, ktorá by mala za úlohu zastrešovať rómskych športovcov a pomáhala by im aj poskytovaním štipendií na rozvoj športových zručností.
 • Navrhujeme Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby vytvorilo program podporujúci rozvoj športového talentu mladých ľudí a interkultúrny dialóg medzi majoritnou a rómskou mládežou prostredníctvom športu.
 • Žiadame základné školy, športové kluby, komunitné centrá o väčšie šírenie osvety so zameraním na šport v spolupráci s úspešnými rómskymi športovcami.
 • Chceme upozorniť slovenské športové centrá a kluby, aby platilo pravidlo „v športe sa nediskriminuje“.

Komisia rovnosti, inklúzie a antidiskriminačných politík

 

 • Žiadame prevádzkovateľov komunitných centier v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami a ich pracovníkov o aktívne zameranie sa na prácu s mladými Rómami a Rómkami v oblasti vlastnej identity, v oblasti výberu strednej školy, vysokej školy a hľadania práce, a aby sa venovali aj mladým Rómom a Rómkam, ktorí sú ohrození viacnásobnou diskrimináciou.

 

 • Žiadame zamestnávateľov, aby  odstránili akékoľvek diskriminačné prvky pri prijímaní Rómok a Rómov za zamestnancov, a aby posudzovali všetkých uchádzačov o zamestnanie podľa rovnakých kritérií, aby odstránili rozdiel v priemernom hrubom hodinovom zárobku žien a mužov na rovnakej pracovnej pozícii.

 

 • Žiadame štátne inštitúcie, aby vo väčšej miere zamestnávali Rómky a Rómov v rôznych oblastiach verejnej správy, nielen v pomáhajúcich profesiách.

 

 • Žiadame štátne inštitúcie, aby v maximálnej miere predchádzali vzniku a prehlbovaniu segregácie a aktívne ju odstraňovali.

Komisia inovácií inkluzívneho vzdelávacieho procesu

 • Žiadame vytvoriť inkluzívne tímy na všetkých základných a stredných školách (sociálny pedagóg, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, školský psychológ, logopéd a rodičovský asistent).

 

 • Žiadame o začlenenie rómskych tém do vzdelávania budúcich, ale aj aktuálnych pedagogických zamestnancov.

 

 • Žiadame vytvoriť možnosti priameho kontaktu učiteľov s autentickým prostredím dieťaťa, aby dokázali pochopiť podmienky, v ktorých sa dieťa nachádza, keďže tieto podmienky ovplyvňujú jeho výkon v škole.

 

 • Žiadame, aby boli zabezpečené fyziologické potreby dieťaťa v školskom prostredí, napríklad spoluprácou medzi školou a obchodnými reťazcami so zámerom znížiť mieru plytvania potravinami.

 

 • Žiadame zahrnúť do vzdelávacieho procesu predmet zameraný na rozvoj osobnostného rastu, emocionálnej inteligencie a reziliencie voči nepriaznivým životným podmienkam rómskych detí.

 

 • Žiadame vytvoriť priestor pre zlepšovanie rodičovských zručností v školách prostredníctvom komunitných aktivít a zapojenia nielen rodičov, ale aj externých partnerov.

 

 • Žiadame implementovať inovatívne prístupy a metódy do vzdelávania so zameraním na kritické myslenie, mediálnu gramotnosť, digitálne občianstvo, sexuálnu výchovu, finančnú gramotnosť, elimináciu sociopatologických javov a na jemné zručnosti.

 

 • Žiadame, aby vzdelávací systém vnímal po slovensky nehovoriace rómske deti ako cudzojazyčné, aby mali prístup k jazykovej integrácii. Žiadame, aby sa na nedostatky vzdelávania nazeralo v celej ich komplexnosti, t.j. vnímajúc aj rodinné zázemie a sociálno-ekonomické prostredie žiaka.

Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava, 10. 4. 2022

*znenie bolo dodatočne zmenené 2.3.2023, touto úpravou boli odstránené chyby v znení Deklarácie