Preskočiť na obsah

Stanovisko k žalobe EK k segregácii rómskych žiakov

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity dlhodobo upozorňuje na rokovaniach so subjektami na všetkých úrovniach na potrebu rovnakého prístupu vo vzdelávaní na školách. Konanie Európskeho súdu považujeme za dôležité z hľadiska súdneho výkladu smernice z 2000/43/ES o rovnakom zaobchádzaní. Sme pripravení byť súčinní pri snahách Slovenskej republiky tento stav napraviť a spolupracovať na nápravných opatreniach, pokiaľ Súdny dvor EÚ rozhodne v tomto prípade, že došlo k porušeniu povinnosti členského štátu -  SR pri prevzatí tejto smernice v oblasti výchovy a vzdelávania.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity navrhoval ústredným štátnym orgánom, ako aj orgánom územnej samosprávy opatrenia na eliminovanie segregácie. Problematika rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní je problém, ktorému sa Slovenská republika dostatočne a systematicky nevenovala. Súčasná vláda sa od roku 2020 snažila o nápravu tejto situácie a k návrhom riešení prispel aj Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Eliminovanie segregácie je prioritou ÚSVRK, nakoľko je oddelené vzdelávanie rómskych žiakov v etnicky homogénnych triedach protizákonné, je prejavom diskriminácie a má negatívny dopad na vzdelávacie výsledky rómskych detí. Dúfame, že definícia segregácie ako aj katalóg podporných opatrení, ktorý pomôže rómskym žiakom pri dosahovaní dobrých školských výsledkov, sa čoskoro stanú súčasťou školského zákona a poslanci NR SR sa aj s ohľadom na žalobu EK jednohlasne zhodnú na ich prijatí.

Ako zástupcovia ÚSVRK sme boli členmi každej pracovnej skupiny, na ktorej sa tvorila definícia segregácie a spolupracovali sme na znení jej obsahu. Sme členmi pracovnej skupiny k tvorbe desegregačných pilotov na školách. Spolupracovali sme na vypracovaní metodickej príručky desegregácie na školách Spolu v jednej lavici. Zároveň aj naše Akčné plány pre prioritnú oblasť vzdelávanie pre roky 2022-2024 obsahujú špecifické opatrenia a aktivity zamerané na segregáciu a desegregáciu. Participovali sme aj na  Akčných plánoch k Stratégii inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní, ktorá obsahuje aj časť desegregácie.

Dlhodobo upozorňujeme na problematiku segregácie aj na stretnutí s obcami. Spolupracujeme so štátnou školskou inšpekciou, neziskovými organizáciami a inými štátnymi orgánmi, ktoré pracujú v oblasti (de)segregácie. V rámci Plánu obnovy a odolnosti ÚSVRK vykonáva technickú asistenciu v lokalitách Atlasu rómskych komunít z roku 2019 pri posudzovaní žiadostí so zameraním na odstraňovanie dvojzmenných prevádzok na školách, dobudovávanie a zvyšovanie kapacít v materských a základných školách. Týmto prístupom v posudzovaní výziev vieme pri budovaní nových škôl a dobudovávaní kapacít existujúcich škôl posudzovať dodržiavanie princípov destigmatizácie, desegregácie, degetoizácie – tzv. 3D princíp. Aktívne sme spolupracovali aj na prijatí pracovnej definície protirómskeho rasizmu vypracovaného IHRA, prijatého uznesením NR SR v septembri 2022, ktorého súčasťou je aj odporúčanie vláde SR kultivovať diskusiu vo verejnom priestore, čo zahŕňa aj odsudzovanie protirómskych a nenávistných prejavov