Preskočiť na obsah

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity plánuje spolupracovať pri rozširovaní kapacít materských škôl

Chýbajúce kapacity v predškolských zariadeniach sú dlhodobo zanedbávaným problémom. V prípade legislatívneho zavedenia právneho nároku pre deti od 3 rokov by obce a mestá museli rozšíriť kapacity materských škôl o 12 000 až 12 300 miest. Miesta v materských školách chýbajú najmä v Bratislavskom kraji a na východe Slovenska v obciach, kde žijú obyvatelia rómskych komunít. Splnomocnenec vlady SR pre rómske komunity, Ján Hero, a poslanec Európskeho parlamentu, Peter Pollák, navštívili obce Cakov a Radnovce, ktoré sa zapojili do Výzvy Ministerstva vnútra SR na podporu budovania a rozširovania kapacít v materských školách  v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorá je  spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Vďaka tejto výzve sa v obci Cakov vytvoria miesta pre 50 škôlkarov a v obci Radnovce až pre 98 detí.  Aktuálne je zazmluvnených v rámci tejto výzvy 163 materských škôl, z toho  je 41 projektov ukončených. Celkovo dosiahneme vytvorenie 6 608 novým miest pre predškolákov. Pre rozšírenie kapacít v predškolských zariadeniach, sú vyčlenené finančné prostriedky v Pláne obnovy a odolnosti vo výške 129 miliónov eur.

“Možnosti podpory výstavby materských škôl, ale aj opravy ciest, výstavby vodovodu či kanalizácie, prípadne zmeny životných podmienok v rómskych komunitách sú dnes najväčšie v histórii Slovenska. Nikdy nebola väčšia možnosť získať finančnú podporu na tieto priority, ako je tomu teraz. Teraz je dôležité, aby obce a mestá túto možnosť                   využili,“ povedal Peter Pollák, poslanec Európskeho parlamentu. 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sa plánuje aktívne zapojiť v rámci Plánu obnovy a odolnosti do aktivít, ktoré sa týkajú zabezpečenia podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov. Zároveň bude vykonávať konzultácie s obcami, ktoré môžu žiadať o finančné zdroje z Plánu obnovy a odolnosti na odstránenie dvojzmennej prevádzky na základných školách, ktoré navštevujú rómski žiaci.

Vytvorenie podmienok pre zavedenie právneho nároku na miesto v škôlke od troch rokov je kľúčovou reformou, pri ktorej ako úrad chceme spolupracovať s rezortom školstva. Z našich dát vyplýva, že absolvovaním aspoň jedného roka materskej školy sa  zlepšuje školská úspešnosť týchto detí. V rámci Národného projektu PRIM (PRojekt Inklúzie v Materských školách), ktorý realizuje náš úrad celková úspešnosť 3-4  ročných detí 
v materských školách predstavuje 81,25 %. Celková úspešnosť 5-6 ročných detí materských škôl predstavuje 71,05 %. Včasná zaškolenosť detí ma nepochybne pozitívny dopad aj na ich ďalšie vzdelávanie na základných školách,“ povedal Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity realizuje projekt PRIM, ktorý je financovaný prostredníctvom OP Ľudské zdroje, ktorých poskytovateľom je Ministerstvo vnútra SR, s cieľom lepšej  pripravenosti rómskych detí na vzdelávanie na základných školách a širšie zapojenie rómskych rodín do vzdelávacieho procesu. V zapojených materských školách absolvovalo v školskom roku 2020/2021 predprimárne vzdelávanie 3 156 detí z marginalizovaných rómskych komunít. Aktuálne využíva možnosti národného projektu 129 materských škôl, kde pôsobí 585 zamestnancov na pozíciách pedagogický asistent, odborný zamestnanec (najmä školský špeciálny pedagóg), rodičovský asistent a koordinátor inkluzívnych tímov. Celkom z tohto počtu na rôznych pozíciách v rámci inkluzívnych tímov pôsobí 233 Rómok a Rómov.