Preskočiť na obsah

USVRK organizoval konferenciu o systematickom prístupe k ranej starostlivosti pre deti na Slovensku

Raný vek u dieťaťa je najdôležitejšie a najdynamickejšie obdobie. Zanedbanie ranej starostlivosti môže mať zásadné následky na ďalší vývoj dieťaťa, najmä pokiaľ ide o dieťa s oneskoreným vývinom, telesným, či sociálnym postihnutím alebo pochádzajúcim z rodiny so zlou sociálnou situáciou. Raná starostlivosť zasahuje aj priamo rodičov, pomáha im posilniť si rodičovské kompetencie a znížiť závislosť na sociálnych systémoch.

Aj z týchto dôvodov, ktoré potvrdzujú dôležitosť ranej starostlivosti, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity dnes zorganizoval v Bratislave konferenciu na tému: Ako zabezpečiť systematický prístup k ranej starostlivosti pre deti na Slovensku. Cieľom konferencie je vytvorenie platformy na výmenu informácií a know-how skúseností medzi štátnymi orgánmi zo Slovenska a zo zahraničia, akademickou obcou a mimovládnymi organizáciami. V rámci konferencie sa odprezentovali príklady dobrej praxe v oblasti ranej starostlivosti od hostí z Maďarska. Susedné Maďarsko má tradíciu v ranej starostlivosti a jedným z nástrojov, prostredníctvom ktorého zabezpečujú zdravý rozvoj detí a vyrovnávajú sociálne znevýhodnenie sú tzv. „Sure Start Houses“ – „Domy bezpečného začiatku.“ Zabezpečuje sa v nich poradenstvo pre rodičov či podpora vo včasnom vývoji detí od 0-3 rokov. Deti, ktoré navštevujú priestor „Domov bezpečného začiatku“ majú lepšie sociálne zručnosti, adaptabilitu, znižuje sa ich izolácia.

Ako povedal splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Ján Hero, „Som hrdý na to, že vláda si osvojila túto tému a zaradila ju aj do plánu obnovy a odolnosti, z ktorého budú financované aktivity v oblasti ranej starostlivosti. Pod záštitou ministerstva práce sa podarilo taktiež vypracovať stratégiu so zameraním na túto tému. Privítal som na konferencii zástupcov ministerstva školstva a zdravotníctva. Verím, preto, že túto tému si štát osvojí a následne ju premietne do systematického financovania zo štátneho rozpočtu, ako sa to podarilo aj kolegom v Maďarsku.“

Konferencie sa zúčastnili poprední predstavitelia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: štátna tajomníčka rezortu práce Soňa Gáborčáková a štátny tajomník rezortu školstva: Slavomír Partila.  Vážim si, že príklady dobrej praxe na Slovensku prezentovali aj vybraní aktéri, ktorí pôsobia v oblasti ranej starostlivosti na Slovensku: Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, OZ Cesta von, Zdravé regióny, SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Nadácia otvorenej spoločnosti, ako aj Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý koordinuje Národný projekt PRIM II.

ÚSVRK predpokladá, že aj vďaka účasti zástupcov týchto relevantných rezortov sa rozvinie spolupráca medzi jednotlivými štátnymi orgánmi, samosprávou a neziskovými organizáciami. Táto spolupráca je dôležitá preto, aby sme o 20 rokov mali generáciu, ktorá bude ekonomicky aktívna a samostatná.