Preskočiť na obsah

USVRK pomáha obciam pri rozširovaní kapacít materských a základných škôl

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity má prvýkrát v histórii príležitosť pozitívne ovplyvniť rozšírenie kapacít základných, materských škôl a odstránenie dvojzmennej prevádzky. Nedostatočné kapacity v predškolských a školských zariadeniach sú dlhodobými problémami namä v obciach s prítomnosťou rómskych komunít. Úrad poskytuje technickú asistenciu oprávneným žiadateľom, konzultácie a informuje ich o možnosti čerpať finančné zdroje z Plánu obnovy a odolnosti na zvýšenie kapacít v základných a materských školách. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity má pozíciu sprostredkovateľa časti úloh v štyroch výzvach Plánu obnovy a odolnosti, ktoré sú súčasťou Komponentu 6, Reformy 1 - výzva na Zvýšenie kapacít materských škôl a Komponentu 7, Investície 2, kde ide o výzvy na Zvýšenie kapacít základných škôl, Odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl a na projektovú podporu na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl.

„Naším cieľom je podporiť čo najvyššie zvyšovanie kapacít materských škôl. Zároveň pomôžeme vytvoriť pre obce také podmienky, aby boli pripravené čeliť možnému zvýšenému počtu žiadostí o prijatie do materských škôl z dôvodu zavedenia právneho nároku na miesto v materskej škole od 3 rokov veku dieťaťa. V materských školách sa tak má zabezpečiť vyše 9 tisíc miest. Zároveň je filozofiou úradu vyhnúť sa v čo najvyššej miere prehlbovaniu segregácie. Podstatou je, aby bolo zabezpečené čo najkvalitnejšie a inkluzívne vzdelávanie pre všetky deti bez rozdielu. Vyzývam preto obce, aby sa zapojili do výziev zverejnených na stránke rezortu školstva a vytvorili kvalitnejšie podmienky pre vzdelávanie detí,“povedal Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.    

Aktuálne sú otvorené výzvy na rozšírenie kapacít MŠ, na elimináciu dvojzmennej prevádzky, na zvýšenie kapacít základných škôl a na projektovú dokumentáciu pre základné školy s dvojzmennou prevádzkou. Výzva na projektovú dokumentáciu je otvorená do 31.07.2023, resp. do vyčerpania alokácie. V rámci ostatných výziev sa obdobie oprávnenosti výdavkov končí 30.06.2026. Vyhlásené otvorené výzvy nájdete tu: https://www.minedu.sk/vyhlasene-otvorene-vyzvy/

Celkový rozpočet na výzvu v rámci zvyšovania kapacít materských škôl je 135,5 milióna eur, pričom cieľom je navýšenie aspoň o  9 107 miest. Na zvýšenie kapacít základných škôl a odstránenie dvojzmennej prevádzky je alokovaný rozpočet 123,3 milióna eur. Cieľom je odstrániť dvojzmennú prevádzku v minimálne 35 školách. Uvedomujeme si, že celkový počet materských a základných škôl, ktorých kapacita bude zvýšená sa aktuálne nedá odhadnúť.  V  prvom rade musia byť žiadatelia oprávnení, čo zistia podľa stanovených kritérií v samotných výzvach. Zároveň musia zvýšiť kapacity základnej alebo materskej školy minimálne o 10 miest. Pri dvojzmenných prevádzkach je povinnosťou, aby bola daným projektom dvojzmennosť odstránená. Medzi ďalšie podmienky poskytnutia príspevku patrí napríklad aj vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov alebo samotné dodržanie princípu 3D. Princíp 3D znamená uplatňovanie zásady desegregácie, destigmatizácie a degetoizácie.