Preskočiť na obsah

ÚSVRK prispieva k napĺňaniu míľnikov Programu Slovensko 2021-2027

V rámci 6. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021-2027, ktoré sa uskutočnilo v historickej budove NR SR dňa 26.10.2023, boli zástupcom Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity (ďalej len „ÚSVRK“) odprezentované informácie, súvisiace s aktuálnym stavom implementácie na sprostredkovateľskom orgáne.

K dnešnému dňu je z Programu Slovensko 2021-2027 vyhlásených celkovo 25 výziev vo výške približne 1,3 miliardy eur. K tomuto číslu svojou prácou prispel aj ÚSVRK, ktorý vyhlásil v tomto roku už  4 výzvy na podporu inklúzie marginalizovaných rómskych komunít. V príprave ďalších výziev však nepoľavujeme a do konca roka 2023 plánujeme v súlade s harmonogramom vyhlásiť ďalšie výzvy.

Výbornou správou je tiež, že na Úrade splnomocnenca pre rómske komunity boli v národných projektoch uhradené už 2 žiadosti o platbu za vyše 28 miliónov EUR. Vďaka tomu sa môže naplno rozbehnúť implementácia projektových aktivít. Dopytovo-orientovaná výzva na Miestne občianske a preventívne služby so sebou priniesla vysoký dopyt v počte doručených žiadostí o príspevok a napriek administratívnej náročnosti ich posudzovania už v najbližších dvoch týždňoch očakávame prvé vydané rozhodnutia. Dôležitou informáciou, ktorá na zasadnutí zaznela, bol aj aktuálny stav prechodu zamestnancov MV SR na ÚSVRK.  Tento proces prebieha podľa plánu a od januára 2024 bude stav administratívnych kapacít ÚSVRK posilnený o mnohých odborníkov z radov zamestnancov MV SR. Veríme, že sa aj táto skutočnosť odzrkadlí na skvalitnení implementačného  progresu na projektoch ÚSVRK a tým aj celkovej možnosti čerpania alokovaných zdrojov v rámci Programu Slovensko 2021-2027.

Foto: MIRRI SR