Preskočiť na obsah

Vláda sa sústreďuje aj na zlepšenie životných podmienok MRK

V pondelok, 12. 6. 2023, vláda schválila svoje programové vyhlásenie. Veľký dôraz bude klásť aj na efektívne využívanie verejných zdrojov a eurofondov, ktoré majú prispieť k inklúzii a zlepšeniu podmienok marginalizovaných rómskych komunít.

Vo vzťahu k pomoci marginalizovaným rómskym komunitám sa v programovom vyhlásení vlády uvádza:

  • Vláda intenzívne vníma problém generačnej chudoby. Preto kladie veľký dôraz na efektívne využívanie verejných zdrojov, vrátane eurofondov, na zmenu kvality života za priamej účasti samotných predstaviteľov marginalizovaných komunít.
  • Vláda sa zaväzuje rozšíriť a skvalitniť služby ranej starostlivosti hlavne pre deti pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia a podporovať aktivity smerujúce k sprístupneniu kvalitného vzdelávania a k desegregácii v rámci hlavného vzdelávacieho prúdu.
  • Vláda má limitovaný čas aj priestor na zavádzanie nových opatrení vo vzťahu k riešeniu chudoby na Slovensku. Preto bude venovať svoju pozornosť hodnoteniu a monitoringu zavedených politík a opatrení, ktorých súčasťou bude aj prehodnotenie účelnosti nastavených programov.
  • Dodržiavanie princípov aktívneho začleňovania komunít bude aj naďalej hlavnou líniou pre implementáciu politík, reforiem a investícií.
  • Vláda pripraví situačnú správu o stave inkluzívneho vzdelávania v SR, jeho dostupnosti s ohľadom na deti z marginalizovaných rómskych komunít, so zdravotným postihnutím a z prostredia generačnej chudoby. Na jej základe vláda pripraví opatrenia zabezpečujúce dostupnosť a kvalitu inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch, nadväzujúc na už prijaté opatrenia a reformy Plánu obnovy a odolnosti.
  • Vláda sa zaväzuje podporiť plnohodnotnú aplikáciu systému podporných opatrení poskytovaných formou rozvoja vedomostí, zručností a schopností, pričom tie budú určené všetkým deťom. Vrátane asistentov špeciálnych pedagógov a odborných zamestnancov škôl.

Len spoločne môžeme čeliť výzvam 21. storočia (Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky) (PDF - 1.78 MB)