Preskočiť na obsah

Výzva na Národný projekt “Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami“

Úrad vlády SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásil  dňa 24.08.2023 výzvu na Národný projekt “Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami“

Výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie vyčlenených na výzvu je 17 273 250 EUR.

Cieľom výzvy je podpora procesov spojených s usporiadaním vlastníckych a užívacích vzťahov k pozemkom v osídleniach v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t. j. podpora procesu „vysporiadania pozemkov“, prostredníctvom:

  • poskytovania metodickej podpory obciam z  Atlasu rómskych komunít 2019 a jeho aktualizácií  (ďalej len „ARK 2019“) v tomto procese, vrátane metodickej podpory obcí v prípade konaní, ktoré majú viesť k usporiadaniu územia za účelom investícií zameraných na podporu MRK,
  • realizácie informačných, usmerňovacích, osvetových a mediačných činností smerom k obciam, obyvateľom MRK a vlastníkom pozemkov, 
  • podpory procesu „vysporiadania pozemkov“ postupom jednoduchých pozemkových úprav formou financovania personálnych kapacít dotknutých okresných úradov, pozemkový a lesný odbor, za účelom usporiadania vlastníckych a užívacích vzťahov k pozemkom v prospech obce alebo v prospech obyvateľov MRK v dôsledku čoho:
  • sa umožní komplexný rozvoj obce a osídlenia prostredníctvom následných kombinovaných aktivít z ESF+ a investícií z EFRR,
  • domácnostiam MRK sa zlepšia štandardy hygieny bývania alebo  v dôsledku čoho sa týmto domácnostiam vytvoria základné predpoklady na zlepšenie štandardov hygieny bývania  realizáciou následných opatrení smerujúcich k legalizácii stavieb v prospech obyvateľov MRK.

Oprávneným žiadateľom v rámci výzvy je určený žiadateľ v zmysle schváleného zámeru národného projektu a tým je Úrad vlády SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako ostatný ústredný orgán štátnej správy.

Viac informácií nájdete na www.eurofondy.gov.sk a www.romovia.vlada.gov.sk.