Preskočiť na obsah

Výzva na projektovú podporu na odstránenie dvojzmennej prevádzky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre oblasť projektovej podpory na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl. Od 10.5.2023 môžu základné školy s dvojzmennou prevádzkou žiadať o financovanie architektonickej štúdie alebo projektovej dokumentácie potrebnej na realizáciu stavby alebo stavebných prác za účelom odstránenia dvojzmennej prevádzky základných škôl v zmysle výzvy s kódom 07I02-20-V01. Zámerom výzvy je poskytnúť finančné prostriedky žiadateľom na zabezpečenie projektu s cieľom rozšíriť kapacity na základných školách prostredníctvom novostavieb, prístavieb, nadstavieb a rekonštrukcií existujúcich budov. Zároveň je cieľom v obnovených priestoroch dosiahnuť úsporu primárnej energie aspoň na úrovni 30 %.

Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu môžu byť predkladané priebežne, t. j. žiadateľ ju môže predložiť kedykoľvek odo dňa vyhlásenia výzvy do termínu jej uzavretia. Výzva bude otvorená do 31.7.2023 alebo vyčerpania celkovej alokácie na ňu vyčlenených finančných prostriedkov. MŠVVaŠ SR zverejňuje priebežné informácie o disponibilnej výške alokácie (a aj jej uzavretí) na svojom webovom sídle.

Odporúčame potenciálnym žiadateľom priebežne sledovať webové sídlo www.minedu.sk, kde budú zverejňované všetky aktuálne informácie súvisiace s výzvou, vrátane usmernení k nej.

Za oprávnené výdavky sa považujú výdavky potrebné na vypracovanie architektonickej štúdie alebo projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, ako aj výdavky na vypracovanie energetického certifikátu.

Všetky potrebné informácie nájdete na: https://www.minedu.sk/vyzva-na-projektovu-podporu-na-odstranenie-dvojzmennej-prevadzky-zakladnych-skol/