Preskočiť na obsah

Výzva pre Národný projekt „Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity – I. fáza“.

Úrad vlády SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásil  dňa 15.08. 2023 výzvu pre Národný projekt „Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity – I. fáza“.

Výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie vyčlenených na výzvu je 3 292 751,00 EUR.

Cieľom výzvy je zabezpečiť komplexné monitorovanie a hodnotenie životných podmienok rómskej populácie, predovšetkým MRK, vrátane koordinácie uskutočňovania inklúzie MRK formou zhromažďovania štatistických a iných dát a informácií.

Hlavná aktivita projektu je: „Podpora komplexného systému monitorovania, hodnotenia a zberu dát o inkluzívnych politikách zameraných na socioekonomické podmienky života rómskej populácie, predovšetkým MRK“.

Aktivita je realizovaná prostredníctvom troch podaktivít: 1. Zber a analýza dát, 2. Monitorovanie a hodnotenie a 3. Diseminácia zistení a sieťovanie. V rámci jednotlivých podaktivít projektu sa budú realizovať napr. nasledovné činnosti:

  • Špecializované zisťovanie EU SILC (zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach) v prostredí MRK, prostredníctvom ktorého sa získa významná zdrojová základňa údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení domácností MRK.
  • Aktualizácia Atlasu rómskych komunít. Primárne sa budú zisťovať údaje o infraštruktúre obcí a rómskych osídlení, dostupnosti sociálnych a zdravotných služieb, politickej a občianskej participácii rómskych obyvateľov, o ekonomických a kultúrnych aktivitách či školskej infraštruktúre. Prieskum verejnej mienky.
  • Tematické analýzy naviazané na hlavné tematické oblasti Stratégie 2030, pričom budú v súlade s plánom aktivít v rámci akčných plánov Stratégie 2030 a zároveň budú reagovať na aktuálne spoločenské problémy a témy.
  • Prezentácia pokroku v napĺňaní cieľov Stratégie 2030 prostredníctvom vybraných príkladov dobrej praxe.
  • Monitorovacia správa plnenia Akčných plánov Stratégie 2030.  Externé hodnotenie implementácie Stratégie 2030.

Oprávneným žiadateľom v rámci výzvy je určený žiadateľ v zmysle schváleného zámeru národného projektu a tým je Úrad vlády SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako ostatný ústredný orgán štátnej správy.

Viac informácií nájdete na www.eurofondy.gov.sk a www.romovia.vlada.gov.sk.