Preskočiť na obsah

DÔLEŽITÉ: Informácia o zmene termínu ukončenia výkonu terénnej sociálnej práce a terénnej práce

Touto informáciou Úrad vlády Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity (ďalej aj „ÚV SR/ÚSVRK“), ako prijímateľ národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“ (ďalej aj „NP TSP a TP II.“), dáva  na vedomie všetkým užívateľom realizujúcim výkon terénnej sociálnej práce a terénnej v gescii ÚV SR/ÚSVRK, že implementácia výkonu terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obciach s prítomnosťou MRK je predlžená o 3 mesiace a bude trvať do 30. júna 2023 (po 31.3.2023 kontinuálne a bez prerušenia výkon TSP a TP pokračuje.)

Vzhľadom k tomu, že aktuálne účinná Zmluva o spolupráci je uzatvorená na dobu určitú, a to od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy do ukončenia realizácie Podaktivity 2. Projektu - Výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obciach s prítomnosťou MRK (ďalej len „Podaktivita 2“), nie je potrebné vykonať zmenu Zmluvy o spolupráci formou  Dodatku k Zmluve o spolupráci.