Preskočiť na obsah

Stanovenie limitu výšky personálnych výdavkov na príslušných pozíciách v rámci národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“ od 1.1.2023

Úrad vlády Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „ÚV SR/ÚSVRK“), vydáva túto informáciu pre užívateľov národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca  v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“ (ďalej  len „NP TSP a TP II“) za účelom oznámenia stanoveného maximálneho limitu celkovej ceny práce platného od 1.1.2023.

V súlade so Sprievodcom pre užívateľov zapojených do národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach  s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít  II“ (ďalej aj „NP TSP a TP“) a Zmluvou o spolupráci je užívateľ povinný pri odmeňovaní zamestnancov, terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov, dodržiavať zákon č. 553/2003 Z. z. (platí pre obce) alebo Zákonník práce (platí pre MVO) a zároveň zohľadňovať limity výšky personálnych výdavkov na príslušných pozíciách. To znamená, že napriek tomu, že je politika odmeňovania príslušného užívateľa vyššia ako uvedené limity v tabuľke nižšie, oprávnené finančné prostriedky môžu byť maximálne do výšky, ktorá bola stanovená zo strany MV SR/ÚSVRK.

Celková cena práce je určená za ustanovený pracovný čas konkrétneho zamestnávateľa v súlade s § 85 Zákonníka práce, t. j. na neskrátený pracovný úväzok.

Maximálna celková cena práce v rámci NP TSP a TP od 1.1.2023, uvedená v tabuľke nižšie, je rovnaká ako v roku 2022 z dôvodu výšky disponibilnej alokácie projektu.

Tabuľka: Maximálny limit celkovej ceny práce od 1.1.2023

       

Pozícia v projekte

Garančné poistenie (GP)

Minimálny limit CCP[1] pre rok 2023

Maximálny limit CCP pre rok 2023

Terénny sociálny pracovník

bez GP

1 180,80 €

1901,00 €

vrátane GP

1 183,80 €

1905,00 €

Terénny pracovník

bez GP

888,00 €

1 251,00 €

vrátane GP

890,00 €

1 253,00 €

Upozornenie: Odmeny[2]  resp. prémie alebo rôzne variabilné zložky naviazané napr. na hospodárske výsledky užívateľa nie sú oprávneným výdavkom t. j. užívateľovi nebudú refundované.


[1] CCP – celková cena práce

[2] Ide o zložku mzdy v zmysle § 118 zákonníka práce. Uvedené sa aplikuje aj na obdobný pracovný vzťah (napr. zákon o štátnej službe).