Preskočiť na obsah

Základné informácie o projekte

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity (ďalej aj ako „MV SR/USVRK“) je prijímateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej aj ako „NFP“) v národnom projekte Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. (ďalej aj ako „NP TSP a TP II“ a/alebo „projekt“) financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej aj ako „OP ĽZ“).

Projekt je pokračovaním realizovaného národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorý bol implementovaný MV SR/USVRK v období 6/2017-12/2019 . Druhá fáza národného projektu  prináša rozšírenie oprávnených užívateľov projektu o cca 44 nových obcí (ktoré majú počet obyvateľov MRK 50-250), vrátane možnosti k zapojeniu sa pre mimovládne alebo neziskové organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti a vykonávajúce činnosti charakterom blízke terénnej sociálnej práci v oprávnených územiach. Po novom sa zavádzajú aj preventívne aktivity v obciach, koordinovanie spolupráce s ostatnými pomáhajúcimi profesionálmi, poskytovanie odborných konzultácií pre TSP a TP v právnej a sociálnej oblasti a v neposlednej rade využitie kvalifikačnej výnimky podľa zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách v znení neskorších predpisov pre oprávnených užívateľov  s registrovanou terénnou sociálnou službou krízovej intervencie.

Zapojení užívatelia majú po celý čas koordinačnú a metodickú podporu zo strany MV SR/USVRK.

Kód ITMS 2014+: 312051Z511

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

Alokácia: Výška NFP, ktorý je schválený na realizáciu národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II., je  31 833 790,60  EUR.

Oprávnené územie: NP TSP a TP II. sa implementuje na vopred zadefinovanom území Slovenskej republiky (150 obcí, vrátane mestských časti mesta Košice) a 44 nových užívateľov v siedmich samosprávnych krajoch: Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj a Košický kraj.

Realizácia: november 2019 – august 2023

Cieľové skupiny NP TSP a TP II: príslušníci  a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít.

Ciele projektu

Hlavným cieľom NP TSP a TP II. je poskytovanie kvalitných služieb klientom z marginalizovaných rómskych komunít, ktorí patria medzi najviac vylúčené skupiny alebo skupiny ohrozené sociálnym vylúčením a chudobou. Terénna sociálna práca je prevažne vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka (v byte, komunite, vo voľnom priestranstve) a je zameraná na prevenciu sociálneho vylúčenia alebo jeho prehlbovania, na uľahčovanie života, sprevádzanie v ťažkých životných situáciách a zmierňovanie dopadov zlej sociálnej situácie: chudoby a sociálneho vylúčenia.

Prostredníctvom terénnej sociálnej práce sa v národnom projekte plánuje dosiahnuť začlenenie osôb žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách do spoločnosti, zlepšiť resp. zmierniť ich nepriaznivé životné situácie tak, aby mali dôstojné podmienky a reálne možnosti na zmenu týchto nepriaznivých životných situácií.

Medzi ďalšie vybrané dôležité aktivity projektu patrí aj  zvyšovanie profesionalizácie výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom tematických vzdelávacích aktivít pre TSP a TP, odborného tematického vzdelávania RK, lokálnych porád, pravidelnej supervízie a sieťovanie s ostatnými pomáhajúcimi profesiami pôsobiacimi v marginalizovaných rómskych komunitách.