Preskočiť na obsah

Kontakty

Adresa:

Úrad vlády Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Sekcia európskych programov

Námestie slobody 1
813 70 Bratislava, Slovenská republika

Bližšie informácie týkajúce sa  Programu Slovensko 2021-2027 a oblasti inklúzie MRK je možné získať:

Úrad vlády SR

sekcia európskych programov

Park One

Námestie 1. mája 18, 811 06 Bratislava

Sekcia európskych programov

PaedDr. Ingrid Zubková

poverená riadením sekcie

 +421 2 209 25 346

 ingrid.zubkova@vlada.gov.sk

Organizačný odbor

JUDr. Diana Vaská

riaditeľka odboru

 +421 2 20925 986

 diana.vaska@vlada.gov.sk

Ing. Karol Pavelka

manažér programovania a manažér ITMS

 +421 2 20925 479

 karol.pavelka@vlada.gov.sk

JUDr. Miroslava Adamcová

právnik

 +421 2 20925 909

 miroslava.adamcova@vlada.gov.sk

JUDr. Ivana Olekšáková

právnik

 +421 2 20925 266

 ivana.oleksakova@vlada.gov.sk

Ing. Dagmara Sotáková

manažér pre TP, pre riadenie ĽZ

 +421 2 20925 897

 dagmara.sotakova@vlada.gov.sk

Ing. Zdenka Slováková

projektový a administratívny manažér

 +421 2 20925 911

 zdenka.slovakova@vlada.gov.sk

Bc. Marcela Majanová

manažér pre TP

 +421 2 20925 726

 marcela.svatikova@vlada.gov.sk

Martina Romanová

zamestnanec zodpovedný za administratívnu podporu

 +421 2 20925 924

 martina.romanova@vlada.gov.sk

JUDr. Marek Pajonk

právnik

 +421 2 20925 198

 marek.pajonk@vlada.gov.sk

Oddelenie informovanosti a publicity

Ing. Michaela Radčenková

poverená vykonávaním funkcie VO

 +421 2 20925 927

 michaela.radcenkova@vlada.gov.sk

Mgr. Michaela Višváderová

manažér pre informovanie a komunikáciu

 +421 2 20925 731

 michaela.visvaderova@vlada.gov.sk

Mgr. Zuzana Bruteničová

manažér pre informovanie a komunikáciu

 +421 2 20925 670

 zuzana.brutenicova@vlada.gov.sk

Odbor implementácie projektov sprostredkovateľského orgánu

Ing. Lýdia Ovečková

riaditeľka odboru

 +421 2 20925 508

 lydia.oveckova@vlada.gov.sk

Oddelenie neinvestičných projektov

Mgr. Vladimír Oriešek

projektový manažér - junior

 +421 2 20925 695

 vladimir.oriesek@vlada.gov.sk

PhDr. Katarína Ferková

projektový manažér

 +421 2 20925 474

 katarina.ferkova@vlada.gov.sk

Mgr. Mária Riganová

projektový manažér

 +421 2 20925 469

 maria.riganova@vlada.gov.sk

Oddelenie investičných projektov

Ing. Adriána Šimunková

projektový manažér

 +421 2 20925 657

 adriana.simunkova@vlada.gov.sk

Ing. Marianna Staňová

projektový manažér

 +421 2 20925 915

 marianna.stanova@vlada.gov.sk

Odbor programovania, hodnotenia, monitorovania a metodiky

Ing. Matej Mikuška

riaditeľ odboru

 +421 2 20925 572

 matej.mikuska@vlada.gov.sk

Oddelenie monitorovania a hodnotenia

Mgr. Peter Malec

manažér monitorovania OP a hodnotenia OP

 +421 2 20925 740

 peter.malec@vlada.gov.sk

Oddelenie programovania a metodiky

Ing. Lucia Lacková

manažér pre metodiku

 +421 2 20925 926

 lucia.lackova@vlada.gov.sk

Ing. arch. Monika Zaťková

manažér pre metodiku

 +421 2 20925 748

 monika.zatkova@vlada.gov.sk

BSBA Jana Bédiová

manažér pre metodiku

 +421 2 20925 767

 jana.bediova@vlada.gov.sk

Odbor posudzovania projektov

Ing. Alžbeta Takáčová, PhD.

riaditeľka odboru

 +421 2 20925 295

 alzbeta.takacova@vlada.gov.sk

Ing. arch. Mária Ulrichová

manažér posudzovania žiadostí o NFP

 +421 2 20925 989

 maria.ulrichova@vlada.gov.sk

Mgr. Kristína Axamítová

manažér posudzovania žiadostí o NFP

 +421 2 20925 154

 kristina.axamitova@vlada.gov.sk

JUDr. Ján Kadeřábek

manažér posudzovania žiadostí o NFP

 jan.kaderabek@vlada.gov.sk