Preskočiť na obsah

Metodické materiály

Metodičkou NP KS MRK II. PaedDr. PhDr. Denisou Selickou, PhD., hlavnou projektovou manažérkou Mgr. Lýdiou Kurinovou a manažérkou pre monitorovanie a hodnotenie, informácie a komunikáciu Mgr. Adrianou Školekovou bola vypracovaná praktická metodická príručka, ktorá sa orientuje na problematiku komunitných centier, ich špecifikácie, poslanie, ciele, metodiku práce s klientmi. Vychádza z realizácie doposiaľ uskutočnených aktivít zamestnancami komunitných centier, ktoré vedú k eliminácií sociálno patologických javov a k sociálnej inklúzií ľudí z MRK.

Po každej kapitole zamestnanci KC môžu nájsť modelový príklad, ktorý možno v riešení práci s klientom/tkou využiť. Praktická metodická príručka je nápomocnou pri špecifikácií, identifikácií sociálneho problému, stanovovaní diagnózy a návrhov, spôsobov sociálnej terapie pri riešení sociálnych problémov klientov/tiek.

Národný projekt "Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza" sa zároveň pri svojej realizácii riadi aj podľa metodických štandardov Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Štandardy definujú základné hodnoty, štandardy a kritériá, ktoré sú poskytovatelia služieb a zamestnanci KC/NDC/NSSDR povinní dodržiavať a riadiť sa nimi. Všetky materiály sú dostupné pod nasledujúcimi odkazmi:

1. Štandardy komunitných centier - KC (PDF - 435,01 kB)

2. Štandardy nízkoprahových denných centier - NDC (PDF - 436,39 kB)

3. Štandardy nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu - NSSDR (PDF - 415,27 kB)