Preskočiť na obsah

Metodické materiály

Národný projekt "Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza" sa pri svojej realizácii riadi podľa metodických štandardov Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Metodická príručka pre vybrané subjekty národného projektu - komunitné centrá, nízkoprahové denné centrá a nízkoprahové sociálne služby pre deti a rodinu (PDF - 1,38 MB)

Štandardy definujú základné hodnoty, štandardy a kritériá, ktoré sú poskytovatelia služieb a zamestnanci KC/NDC/NSSDR povinní dodržiavať a riadiť sa nimi. Všetky materiály sú dostupné pod nasledujúcimi odkazmi:

1. Štandardy komunitných centier - KC (PDF - 538,41 kB)

2. Štandardy nízkoprahových denných centier - NDC (PDF - 471,00 kB)

3. Štandardy nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu - NSSDR (PDF - 560,81 kB)