Preskočiť na obsah

Poradný orgán splnomocnenca pre oblasť MNO

Poradný orgán splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity preoblasť Mimovládnych a neziskových organizácií (ďalej len „poradný orgán MNO“) sa riadi štatútom) a predstavuje poradný orgán splnomocnenca na zabezpečenie úloh súvisiacich s plnením Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, a na zabezpečenie implementácie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z príslušných medzinárodných zmlúv upravujúcich základné práva a slobody, vydaných odporúčaní na základe týchto zmlúv, ako aj legislatívnych a nelegislatívnych právnych aktov Európskej únie na úseku integrácie Rómov. Cieľom poradného orgánu MNO je podporiť participatívny prístup k integrácii prostredníctvom zmysluplného zapojenia mimovládnych a neziskových organizácií do tvorby, vykonávania, monitorovania a vykazovania opatrení zameraných na Rómov.

Prvé zasadnutie sa konalo dňa 14. decembra 2017, kde bola hlavnou témou informácia o predprimárnom vzdelávaní marginalizovaných rómskych komunít (ďalej aj „MRK“). Ďalšie stretnutie sa konalo začiatkom roka 2018.