Preskočiť na obsah

Rada splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre mimovládne neziskové organizácie

Rada splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre mimovládne neziskové organizácie začínala svoju činnosť ako Poradný orgán splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity pre oblasť Mimovládnych a neziskových organizácií, ktorého prvé zasadnutie sa konalo dňa 14. decembra 2017, kde bola hlavnou témou informácia o predprimárnom vzdelávaní marginalizovaných rómskych komunít. Ďalšie stretnutie sa konalo začiatkom roka 2018.

7. júna 2022 bol Príkazom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity poradný orgán premenovaný na Radu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre mimovládne a neziskové organizácie (ďalej len Rada) a bol prijatý nový štatút, doplnený Príkazom z dňa 22.2.2023.

Rada predstavuje poradný orgán splnomocnenca na zabezpečenie úloh súvisiacich s plnením Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2030, a na zabezpečenie implementácie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z príslušných medzinárodných zmlúv upravujúcich základné práva a slobody, vydaných odporúčaní na základe týchto zmlúv, ako aj legislatívnych a nelegislatívnych právnych aktov Európskej únie na úseku integrácie Rómov. Cieľom Rady je podporiť participatívny prístup k integrácii prostredníctvom zmysluplného zapojenia mimovládnych a neziskových organizácií do tvorby, vykonávania, monitorovania a vykazovania opatrení zameraných na Rómov.

Prvé zasadnutie Rady sa konalo dňa 14. decembra 2017, kde bola hlavnou témou informácia o predprimárnom vzdelávaní marginalizovaných rómskych komunít (ďalej aj „MRK“). Ďalšie stretnutie sa konalo začiatkom roka 2018. Rada obnovila svoju činnosť úvodným stretnutím 7.10.2022 a 24.2.2023 mala druhé stretnutie.

Dokumenty na stiahnutie:

Príkaz splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity z dňa 7.7.2023 (PDF - 550.95 kB)

Doplnenie príkazu z dňa 22.2.2023 (PDF - 508.64 kB)