Preskočiť na obsah

Oznam pre žiadateľov výzvy MOPS o spustení funkcionality podávania ŽoNFP v rámci ITMS2014+ a aktualizácii FAQ

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (ďalej len SO) pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje potenciálnych žiadateľov výzvy zameranej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej len MOPS) s kódom OPLZ-PO8-2021-1, že SO zverejnil vo výzve "Aktualizované FAQ (DOCX - 53.55 kB)" ku dňu 22. júla 2021. Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje ďalej informuje žiadateľov v rámci výzvy OPLZ-PO8-2021-1 MOPS, že funkcionalita predkladania Žiadostí o NFP v rámci ITMS2014+ je spustená.