Preskočiť na obsah

Zber a analýza dát

Špecializované zisťovanie EU SILC_MRK

Výberové zisťovanie EU SILC_MRK sa realizuje v spolupráci medzi ÚSVRK a Štatistickým úradom SR v približne 1000 domácnostiach v špeciálne vybraných lokalitách na území SR. Vzorka je vybraná tak, aby bola reprezentatívna pre marginalizované rómske komunity. Zisťovanie EU SILC_MRK je počas trvania projektu realizované dvakrát (2018 a 2020), pričom podkladom pre zisťovanie sú Atlas rómskych komunít 2013 a 2019. Výber dodávateľa bol realizovaný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

EU SILC_MRK 2018

Zisťovanie realizované na jeseň 2018. Spracovanú databázu zo zisťovania, vrátane popisu premenných nájdete tu (XLSX - 6,73 MB). K súboru patria prílohy: informácie k práci s databázou (PDF - 312,21 kB)metodické pokyny pre opytovateľov (PDF - 1,46 MB)dotazníky (PDF - 2,69 MB)správa o kvalite (DOCX - 148,29 kB). Finálnym výstupom je analytická správa zo zisťovania:

Príjmy a životné podmienky v marginalizovaných rómskych komunitách: Vybrané ukazovatele zo zisťovania EU SILC MRK 2018 (PDF - 1,27 MB)

EU SILC_MRK 2020

Zisťovanie sa realizovalo koncom roka 2020. Do základnej vzorky, reprezentatívnej pre približne 288 tisíc Rómov žijúcich v osídleniach, resp. v obciach s majoritným zastúpením Rómov, čiže pre marginalizované rómske komunity, bolo zaradených viac ako 1000 domácností v 70 obciach. V spolupráci s Agentúrou Európskej Únie pre základné práva (FRA) bola táto vzorka navýšená o ďalších 250 domácností Rómov, žijúcich integrovane, čím sa zabezpečila reprezentatívnosť zisťovania aj všeobecne pre rómsku populáciu na Slovensku. Databáza umožňuje pracovať s oboma vzorkami (reprezentatívnu pre MRK a pre rómsku populáciu) podľa potreby. Popri štandardných dotazníkoch EU SILC bol po prvýkrát použitý aj modul otázok zameriavajúci sa na diskrimináciu Rómov (Modul FRA).

Kompletná databáza zo zisťovania spolu s popisom premenných je dostupná TU (XLSX - 5,71 MB). Sprístupnené sú aj Metodické pokyny pre opytovateľov (PDF - 1,90 MB) a dotazníky (PDF - 3,46 MB).

Analytická správa zo zisťovania bude vypracovaná v prvej polovici roku 2022. 

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte Ľudmilu Plachú  - ludmila.placha@vlada.gov.sk


Aktualizácia Atlasu rómskych komunít

Aktualizácia Atlasu rómskych komunít z roku 2019 je jedným z kľúčových nástrojov pre plánovanie politík v oblasti inklúzie Rómov a využitia fondov EÚ. Cieľom Atlasu 2019 bolo zhromaždiť kvantitatívne údaje o geografickej lokalizácií marginalizovaných rómskych komunít a o prípadoch štrukturálnych nerovností medzi rómskymi komunitami a väčšinovými časťami obcí.

Atlas 2019 metodologicky nadväzuje na Atlas rómskych komunít z roku 2013 - sociografické mapovanie komunít. Zisťovali sa údaje o veľkosti a infraštruktúre obcí a k nim prislúchajúcich rómskych osídlení, dostupnosti sociálnych a zdravotných služieb.

Zber dát pre Atlas rómskych komunít 2019 realizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny (IVPR). Získané údaje boli dostupné na verejné pripomienkovanie v období august - september 2019.

Primárnym výstupom zo zisťovania je elektronická databáza dostupná v časti Atlas rómskych komunít 2019

Tematické kvalitatívne a kvantitatívne zisťovania vo vybraných témach

Zisťovania sú naviazané na hlavné oblasti Stratégie – vzdelávanie, bývanie, zdravie a zamestnanosť, vrátane prierezových tém – verejná mienka, nediskriminácia a finančné začleňovanie a sú v súlade s plánom aktivít v rámci Akčných plánov Stratégie. Zisťovania reagujú na aktuálne spoločenské problémy a témy, ktoré sa objavia v období realizácie projektu.

Vo fáze ukončenia verejného obstarávania sú v súčasnosti tematické zisťovania na tieto témy:

Tematické zisťovanie – Finančná začlenenosť marginalizovaných Rómov

Výskumným zámerom je zmapovať finančné stratégie obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít a na základe toho zostaviť súbor odporúčaní na zvýšenie efektivity finančného začlenenia. Odporúčania majú byť ako na úrovni legislatívnych zmien, tak aj na úrovni spôsobu poskytovania nástrojov finančného začlenenia (vrátane odporúčaní týkajúcich sa finančných produktov bánk a poisťovní). Pod nástrojmi finančného začlenenia sa rozumie napr. inštitút osobného bankrotu, vzdelávanie zamerané na zvyšovanie finančnej gramotnosti, individuálne poradenstvo v rámci terénnej sociálnej práce, či iné programy sprístupňujúce finančné produkty. Úlohou dodávateľa v bude zmapovať aj to, aké konkrétne nástroje sú využívané.

Tematické zisťovanie – Identifikácia úspešných nástrojov inkluzívneho vzdelávania na rôznych stupňoch vzdelávania

Výskumným zámerom je identifikovať čo najširšie spektrum inkluzívnych nástrojov, ktoré využívajú školy (predprimárny, základný a stredný stupeň vzdelávania), a ktoré môžu byť výskumníkom vyhodnotené ako dobrá prax v oblasti inkluzívneho vzdelávania na základe ich prejavov v politike, praxi a kultúre školy.

Súčasťou  výskumu  má  byť  terénny výskum a sekundárna  analýza  zdrojov.  Terénny výskum prinesie poznatky o tom, do akej miery škola využíva inkluzívne nástroje a akým spôsobom tieto inkluzívne nástroje  podporujú  inklúziu  detí,  žiakov  a žiačok  z marginalizovaných  rómskych  komunít  v hlavnom prúde vzdelávania a podporujú tak predchádzanie diskriminácii vo vzdelávaní.

Dodávateľ  na  základe  teoretických  východísk,  mapovania  a  vyhodnotenia  existencie  inkluzívnych politík,  praxe  a  kultúry  školy  na  úrovni  predprimárneho,  základného  a  stredného  vzdelávania  vo vybraných  školách  na  Slovensku  identifikuje  súbor  inkluzívnych  nástrojov  využívaných  v praxi  škôl, z ktorých vytvorí overený model inkluzívneho vzdelávania pre jednotlivé stupne.

Tematické zisťovanie – Bariéry pri vstupe marginalizovaných Rómov na trh práce

Výskumným zámerom je zmapovať bariéry pri vstupe marginalizovaných Rómov na trh práce na úrovni lokalít obývaných marginalizovanými komunitami, t. j. obcí a spádových okresov. Mapovanie bude realizované z perspektívy uchádzačov o zamestnanie ako aj lokálnych zamestnávateľov.  Súčasťou mapovania má byť rozčlenenie pracovných príležitostí v spádovom regióne a profilácia úspešných uchádzačov o dané miesta v kontexte infraštrukturálnych a kvalifikačných disparít medzi majoritou a marginalizovanými rómskymi komunitami. Výsledná analytická správa rozčlení bariéry pri zamestnávaní v rámci špecifických infraštruktúrnych, ekonomických a vzdelanostných aspektov a preloží možné riešenia daných typov bariér v zodpovedajúcom kontexte.

Zistenia poslúžia ÚSVRK pri aktivitách zameraných na zefektívnenie zamestnávania obyvateľov marginalizovaných lokalít. 

Tematické zisťovanie - Stereotypy voči Rómom v lokálnej politike

Výskumným zámerom je zmapovať a kategorizovať stereotypy týkajúce sa Rómov, a to na úrovni miestnych samospráv, lokálnych mimovládnych organizácií, ako aj občianskych aktivistov venujúcim sa miestnym rómskym komunitám. Súčasťou výskumu má byť zaznamenanie najčastejších dôvodov a argumentov týkajúcich sa opatrení v prospech/neprospech Rómov v obci. Na základe prípadových štúdií bude vypracovaná analytická správa, v ktorej budú stereotypy typologicky rozčlenené a prepojené s opatreniami týkajúcimi sa Rómov v rámci špecifického spoločensko – politického kontextu.

Zistenia z tematického zisťovania poslúžia ÚSVRK pri tvorbe komunikačných stratégií pre predstaviteľov samospráv, ktoré budú zamerané na informovanie verejnosti o problémoch lokálnych rómskych komunít, ako aj o vykonaných krokoch a opatreniach či ďalších možnostiach riešenia týchto problémov. Poznatky zo zisťovania zahrnuté do komunikačných stratégií by mali prispieť k zamedzeniu šírenia stereotypov vo verejnej politike voči Rómom a to ako zo strany médií, tak aj na úrovni predstaviteľov samospráv.